Hierbij treft u aan de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021.
De begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2019-2021 geven overschotten. Deze overschotten verantwoorden wij na de vaststelling van de Begroting 2018 als voorlopig begrotingsresultaat in het desbetreffende jaar op het taakveld Resultaat van de rekening van baten en lasten. In het onderdeel Financiële positie - Meerjarenperspectief gaan wij hier verder op in.

De Begroting 2018 is in overeenstemming met het Besluit Begroten en Verantwoorden Gemeenten en Provincies (BBV) opgesteld.

Omdat het BBV per 1 januari 2017 is gewijzigd heeft dit tot gevolg dat de cijfers vanaf 2017 niet goed vergelijkbaar zijn met de cijfers van de Jaarrekening 2016. Evenals bij de begroting 2017 is de belangrijkste oorzaak hiervan dat wij vanaf 2017 de overhead niet meer mogen verdelen over de primaire begrotingsposten. De overhead moesten wij tot 2017 wel verdelen over de primaire begrotingsposten. Op bepaalde posten mag nog wel overhead worden toegerekend. Dit betreft investeringen en grondexploitatie. Ondanks de geringe vergelijkbaarheid van de cijfers nemen wij de vergelijkende cijfers 2016 in de programma’s op bij het onderdeel wat mag het kosten. De verschillen zijn dan vooral te verklaren door de gewijzigde systematiek van kostentoerekening (overhead).

De gemeente Terneuzen ontwikkelt momenteel door op het gebied van planning en control. Deze begroting is de eerste die via een aparte website (https://terneuzen.begroting-2018.nl) te raadplegen is. Bij deze doorontwikkeling hebben wij ook kritisch gekeken naar de hoeveelheid tekst in de begroting. Wij streven ernaar om vooral die zaken in de begroting 2018 op te nemen die speciale aandacht vragen in 2018. Going concern noemen wij minder expliciet.  

Bij de doorontwikkeling was het de bedoeling dat de naam van een beleidsnota in de begroting 2018 van een hyperlink werd voorzien. Dit om het mogelijk te maken dat de beleidsnota vanuit de begroting gelijk ingezien kan worden. Omdat wij vanaf december 2017 de beleidsnota's zelf niet meer op de website www.terneuzen.nl plaatsen, maar op de website www.zoek.overheid.nl heeft het nu geen nut om de beleidsnota's in de begroting 2018 van een hyperlink te voorzien. Om deze reden vermelden wij beide websites bij de beleidsnota's.

Vanaf de begroting 2018 hebben wij ook aandacht besteed aan de wens van de werkgroep bestuurlijke vernieuwing. Als gevolg hiervan hebben wij bij 'Wat gaan we daarvoor specifiek doen?' tussen haakjes opgenomen wanneer het gereed is.

Bij het opstellen van de begroting zijn wij voor de inkomsten van het Rijk uitgegaan van de Septembercirculaire Gemeentefonds 2017.  
De lasten voor het Sociaal Domein ramen wij ook nu weer budgettair neutraal. Dit betekent dat mutaties die het Rijk doorvoert bij de circulaires van het gemeentefonds één op één doorgegeven worden naar de budgetten in het Sociaal Domein. Bij het onderdeel Financiële positie - Meerjarenperspectief gaan wij hier nader op in.

Wij stellen de gemeenteraad voor de begroting 2018 vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van Terneuzen,

secretaris, J.G. Princen          burgemeester, J.A.H. Lonink