Onderstaand geven wij inzicht in het verloop van de reserves en de voorzieningen. Hierbij baseren wij ons op eerdere besluitvorming. In de geprognosticeerde balans (zie bij het onderdeel Financiële positie – Meerjarenperspectief) voegen wij t.b.v. de berekening van de financiële kengetallen ook nog de verwachte begrotingsresultaten 2017-2021 toe aan de algemene reserve.

Reserve

1-1-         2018

31-12-     2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

Algemene reserve

12.504

12.504

12.504

12.504

12.504

Subtotaal

12.504

12.504

12.504

12.504

12.504

Project publiekszaken

251

251

251

251

251

Onderhoud gebouwen

728

562

562

562

562

Bouwgrondexploitatie

462

462

462

462

462

Stads- en dorpsvernieuwing

1

1

1

1

1

Stadsuitleg

2.491

2.491

2.491

2.491

2.491

Participatiewet/BUIG

1.014

1.014

1.014

1.014

1.014

Onderzoek meetgegevens rioleringen

82

82

82

82

82

Verlengde jeugdzorg

80

40

40

40

40

Gezond in de Stad

224

309

414

518

623

Klimaatbeleid

10

10

10

10

10

Kunst in de openbare ruimte

8

8

8

8

8

Uitvoeringsprogramma wonen

110

110

110

110

110

Bevolkingskrimp

202

202

202

202

202

Kapitaallasten investeringen economisch nut

5.430

5.438

5.076

4.916

4.756

Vluchtelingen/Asielzoekers

383

383

383

383

383

Cofinanciering Toerisme en Plattelandsontwikkeling

60

60

60

60

60

Sociaal Domein

8.394

8.333

8.274

8.274

8.274

Ruimen graven voor 1-1-2017

1.662

1.662

1.662

1.662

1.662

Nieuwe Sluis

103

974

1.223

1.472

1.472

Precariobelasting

3.185

4.788

6.392

7.995

9.598

Totaal reserves

37.384

39.684

41.221

43.017

44.565

Toelichting:

Reserve onderhoud gebouwen
Onttrekking tbv tekort onderhoudsplan gebouwen 2018.

Reserve verlengde jeugdzorg
Onttrekking tbv verlengde jeugdzorg en andere maatwerkvoorzieningen.

Reserve Gezond in de Stad
Toevoeging 2018 t/m 2021: € 104.624 DU Gezond in de Stad van het gemeentefonds;
Onttrekking 2018: € 20.000 tbv voortzetting Koesterchallenge.

Reserve kapitaallasten investering met economisch nut
Toevoeging 2018: € 375.000 Overheveling van reserve Nieuwe Sluis;
Onttrekking 2018 t/m 2022: tbv dekking kapitaallasten investeringen met economisch nut:

  • 2018 € 366.492;
  • 2019 € 362.715 (vrijval kapitaallasten investeringen technische aanpassing presentatiezaal € 444 en aanpassingen waterinstallatie gemeentelijke gebouwen € 3.333);
  • 2020 t/m 2021 € 159.382 (vrijval kapitaallasten installaties Vliegende Vaart).

Reserve Sociaal Domein
Onttrekking tbv bijdrage Juvent ivm innovatievoorstellen ihkv de Jeugdwet.

Reserve ruimen graven voor 1/1/2017
Over de tijdsplanning met bijbehorende uitgaven per jaar wordt nog nader geadviseerd.

Reserve Nieuwe Sluis
Toevoeging 2018 € 1.246.039;  2019+2020 € 248.680. Dit betreft de toevoeging van de ontvangen legesbedragen;
Onttrekking 2018: € 375.000 overheveling naar de reserve kapitaallasten investeringen met economisch nut.

Voorziening

1-1-         2018

31-12-     2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

Voorziening APPA
Voorziening wachtgeld gewezen wethouders
Voorziening begraafrechten
Voorziening ruimen graven na 1 januari 2017
Voorziening legaat van Sprang

5.407
35
687
0
56

5.403
0
687
49
56

5.400
0
687
98
56

5.381
0
687
147
56

5.345
0
687
196
56

Totaal voorzieningen

6.185

6.195

6.241

6.271

6.284

Toelichting:

Voorziening APPA
Toevoeging jaarlijks opgebouwde pensioenrechten en backserviceverplichtingen en vrijval t.b.v. uitbetaling pensioenen.

Voorziening wachtgeld gewezen wethouders
Vrijval t.b.v. uitbetaling wachtgelden.

Voorziening ruimen graven na 1 januari 2017
Deze voorziening wordt gevormd door toevoeging van € 265 per begraving.

Voorzieningen promo activiteiten markten
Naast de in het overzicht zichtbare voorzieningen zijn er voorzieningen voor promotionele activiteiten markten Axel, Terneuzen centrum, Terneuzen Zuidpolder en Sas van Gent. In deze voorzieningen komt 15% van de marktgelden. Dit wordt doorbetaald aan de Stichting Reklamefonds Zeeuws-Vlaamse Markten. De bedragen zijn niet zichtbaar in bovenstaand overzicht omdat de bedragen weergeven zijn afgerond op € 1.000.

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0.10 Mutaties reserves

Lasten

7.856

1.875

2.954

1.957

1.957

1.708

Baten

3.137

2.385

654

421

159

159

Saldo

4.719

-510

2.300

1.536

1.797

1.549