Lokaal onderwijs
De gemeente heeft een aantal verantwoordelijkheden ten aanzien van opvang en onderwijs, met name: volwasseneneducatie (gemeente Sluis is kassier), toezicht en handhaving van de kwaliteit van kinderopvang, leerlingenvervoer, uitvoering van de leerplichtwet, uitvoering van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (die is gericht op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten), uitvoering van de wettelijke verantwoordelijkheden binnen het onderwijsachterstandenbeleid (met name de wettelijke taken op het terrein van voor- en vroegschoolse educatie). Op grond van bestuursafspraken heeft de gemeente bovendien de opdracht om te zorgen voor voldoende en financieel toegankelijk aanbod in een voorschoolse voorziening voor alle peuters waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en voor peuters die een risico lopen op onderwijsachterstanden.

Daarnaast heeft de gemeente de maatschappelijke (en soms wettelijke) opdracht, dan wel belang om een goede afstemming en samenwerking te realiseren met onderwijs, opvang en maatschappelijke organisaties op diverse terreinen. Dit betreft  o.a. s de aanpak laaggeletterdheid, de aansluiting (passend) onderwijs – zorg, de brede-schoolaanpak, het voorkomen van voortijdig schoolverlaten, de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt en het komen tot een toekomstbestendig, bereikbaar, kwalitatief hoogwaardig en betaalbaar aanbod van voorzieningen voor opvang en onderwijs in onze regio. Dit laatste vormt gezien de teruglopende leerlingenaantallen en de uitstroom naar Vlaanderen een belangrijk thema binnen onze gemeente en de regio Zeeuws-Vlaanderen. In 2017 boden wij het voorzieningenplan voor 0 – 12 jarigen aan. In 2018 werken wij dit verder uit. Op het moment van schrijven van deze begroting participeert onze gemeente in de Taskforce Voortgezet Onderwijs, die moet komen tot een aanpak om te komen tot toekomstbestendig Voortgezet Onderwijs in onze regio. Zodra hierover meer duidelijkheid is adviseren wij de gemeenteraad waarbij wij ook de financiële gevolgen in beeld brengen.  

Natuur&Zo
Natuur&Zo, centrum voor natuur- en milieu-educatie Zeeuws-Vlaanderen verzorgt en ondersteunt in opdracht van de Zeeuws Vlaamse gemeenten activiteiten en projecten in het kader van natuur, milieu en leefbaarheid. De financiering van Natuur&Zo wordt momenteel opnieuw bekeken.