Huisvestingsvoorzieningen
Wij zijn verantwoordelijk voor het lokaal onderwijshuisvestingsbeleid. Schoolbesturen zijn vanaf 1 januari 2015 zelf verantwoordelijk voor het gehele onderhoud van schoolgebouwen. De gemeente blijft verantwoordelijk voor (vervangende) nieuwbouw en noodzakelijke uitbreiding van schoolgebouwen. Met de schoolbesturen zijn wij overeengekomen om de verantwoordelijkheid van het onderhoud van brede schoolgebouwen die ons eigendom zijn of waarvan wij huurder zijn, op ons te nemen. De gemeentelijke verordening ‘voorzieningen huisvesting onderwijs’ is het toetsingskader voor huisvestingsaanvragen. Op basis van deze verordening kunnen schoolbesturen jaarlijks aanvragen indienen voor gewenste huisvestingsvoorzieningen nieuwbouw, uitbreiding en onderwijsleerpakket.

Samenwerking onderwijsvoorzieningen
Wij voeren momenteel een onderzoek uit naar het onderwijsvoorzieningenaanbod binnen het primair onderwijs. De resultaten hiervan presenteren wij aan de gemeenteraad.
Indien de scholen voor Voortgezet Onderwijs in onze gemeente komen tot een vergaande vorm van samenwerking, zij wij bereid onderzoek te doen naar passende onderwijshuisvesting en spannen wij ons in om financiële ruimte te creëren om dit te realiseren.