Integrale veiligheid
Wij richten ons op een actueel integraal veiligheidsbeleid dat is opgesteld in samenwerking met betrokken organisaties en wat is afgestemd op de resultaten van de veiligheidsmonitor.

Antidiscriminatiebeleid
Wij besteden extra aandacht aan antidiscriminatiebeleid. De gemeente Terneuzen heeft hiervoor een onafhankelijke voorziening waar inwoners terecht kunnen met hun meldingen en klachten over discriminatie: het AntiDiscriminatiebureau Zeeland (ADBZ).

Aanpak risicogroepen
In afstemming en nauwe samenwerking met andere organisaties, vindt een projectmatige aanpak plaats van de problematiek die wordt veroorzaakt door de spanningen tussen (groepen) inwoners in onze gemeente. Wij geven dit extra aandacht. Hiervoor nemen wij zowel in 2018 als in 2019 € 50.000 op in de begroting. Het primaire doel is te voorkomen dat het aantal betrokkenen groter wordt of verder criminaliseert. Uiteraard blijven daarnaast politie en OM hun repressieve rol vervullen.

Handhaving van de fysieke omgeving
Deze handhaving betreft handhaving op het gebied van bouwen, milieubrandveiligheid en openbare ruimte. Het toezicht en de handhaving van de fysieke leefomgeving voeren wij uit volgens het beleidsplan  ‘Integraal Handhavingsplan Zeeuws-Vlaanderen’. Jaarlijks stellen wij een handhavinguitvoeringsprogramma (HUP) op, waarin wij concreet aangeven welke taken op het terrein van toezicht en handhaving uitgevoerd worden. De burgemeester is verantwoordelijk voor het toezicht op de Drank- en Horecawet. Recent is de aandacht gericht op de leeftijdsgrens. Met de handhaving willen wij zorgen voor een veilige en gezonde gemeente, waar het goed wonen, werken en recreëren is.