Toegang jeugdhulp
Onze toegang tot jeugdhulp is belegd bij het jeugd en gezinsteam binnen aan-z. Daarnaast hebben de huisartsen en de rechterlijke macht hierin een rol. Soms hebben jongeren zwaardere vormen van jeugdhulp nodig. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld gesloten jeugdzorg of vormen van jeugdbescherming.

Inkoopcontracten
De huidige inkoopcontracten zijn afgesloten op 1 januari 2017 en hebben een looptijd van twee tot drie jaar met de mogelijkheid om de contracten twee maal met één jaar te verlengen. Naar verwachting zal er geen nieuwe aanbesteding komen voor jeugdhulp, tenzij de situatie dusdanig wijzigt dat nieuwe inkoop noodzakelijk is.

Klanttevredenheidsonderzoek
Wij voeren jaarlijks een (verplicht) onderzoek uit naar de ervaringen en tevredenheid van cliënten die hulp krijgen. ZB Planbureau en Bibliotheken voert dit onderzoek voor ons uit door het uitzetten van een vragenlijst. De respons is 10%. Dit is te weinig om conclusies te kunnen trekken. Daarom willen wij het onderzoek op een andere manier organiseren en uitvoeren.

Transformatie
Op het gebied van de transformatie zijn er verschillende Zeeuwse initiatieven:

  • Op het gebied van pleegzorg wordt in 2018 een kwaliteitsimpuls gegeven door het project “Safer Caring”. Dit is met name gericht op deskundigheidsbevordering van pleegouders en pleegzorgwerkers.
  • Juvent voert de systeembehandeling residentiële hulpverlening in. Juvent wil specialistische zorg voor jeugdigen zoveel mogelijk integraal, flexibel en regionaal aan laten sluiten bij de zorgvraag van de cliënt. Met dit specifieke project ‘Systeembehandeling residentiële hulpverlening’ wil Juvent de ketenzorg voor cliënten optimaliseren waarbij een residentiële behandeling onderdeel is van een breder traject dat zoveel mogelijk in de eigen omgeving plaatsvindt. Door niet alleen te kijken naar kind-eigen problematiek maar systeemgericht te werken, worden meerdere leefgebieden tegelijk behandeld. Het betreft bijvoorbeeld relaties in het gezin, vrije tijd/werk, leeftijdgenoten, middelengebruik, schulden en onderwijs. Door flexibel op- en afschalen kan zorg op maat geboden worden. Hierdoor kunnen jeugdigen weer eerder of langer thuis wonen. (december 2019).

Inkooporganisatie Jeugdzorg Zeeland
De dertien Zeeuwse gemeenten hebben er in 2014 voor gekozen om de jeugdhulp gezamenlijk in te kopen. Daarvoor is de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland opgericht (artikel 25 constructie in de gemeenschappelijke regeling GGD Zeeland). In september is een verbetertraject gestart om de administratieve processen en het proces rond de accountantscontrole 2017 en 2018 te verbeteren. Aangezien het verbetertraject in september 2017 is gestart betekent dit dat de administratieve processen in 2017 nog niet optimaal zijn. De problemen die er bij de opstelling van de jaarrekening 2016 waren zullen bij 2017 minder zijn, maar nog niet volledig opgelost.