Inleiding

In deze paragraaf komen aan de orde het onderhoud aan wegen, openbare verlichting, riolering, water, groen en gebouwen. Voor deze categorieën geven wij aan wat wij willen bereiken, wat wij daarvoor gaan doen en hoeveel dat mag kosten. Het onderhoud vindt plaats aan de hand van de volgende beheerplannen:

  • Wegen: Wegenbeheerplan 2018-2022;
  • Openbare verlichting: Beleidsplan openbare verlichting 2015-2024;
  • Riolering: Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2015 (VGRP). Het beleid uit dit VGRP hanteren wij ook in 2016, 2017en 2018. Vanaf jaarschijf 2019 werken wij met een nieuw VGRP;
  • Water: als onderdeel van het VGRP;
  • Groen: Groenbeheerplan;
  • Gebouwen: Gebouwenbeheerplan.

Beleid
Wij hebben op genoemde onderdelen een wettelijke onderhoudsplicht, met uitzondering van de gebouwen. De beheerplannen geven, naast kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over de onderhoudssituatie, informatie over de uit te voeren werkzaamheden en de hiervoor benodigde financiële middelen. De Raad bepaalt bij de vaststelling van de plannen de kwaliteit van het onderhoudsniveau en bij vaststelling van de begroting de omvang van de financiële middelen.

In het coalitieakkoord Samen Verder is opgenomen dat met betrekking tot de openbare ruimte een gedifferentieerd beleid wordt gevoerd waarbij aan de functie aangepaste kwaliteit wordt geleverd. Dit met een realistische inzet van middelen en zo nodig aangepaste beheerplannen (maatwerk naar gebruik en gebruikers). De inzet van burgers bij het verrichten van gemeentelijke taken is daarbij een optie.

Wegen

Als wegbeheerder hebben wij vanuit de Wegenwet de zorgplicht voor de wegverhardingen binnen de bebouwde kom. Dit houdt in: het waarborgen van de veiligheid van de weggebruikers en de zorg voor het goed functioneren van de wegen. Wij zijn wettelijk aansprakelijk voor schade aan derden die veroorzaakt is door gebreken aan de verharding. Dit vraagt een effectief en efficiënt wegbeheer.
In het Wegenbeheerplan 2018-2022 is het beleidskader, inclusief het onderhoudsniveau, voor het beheer en onderhoud van de gemeentelijke wegen vastgelegd. Hierbij is rekening gehouden met het Referentieniveau (CROW).

Openbare verlichting (OV)

Openbare verlichting heeft tot doel om het openbare leven bij duisternis zo goed mogelijk te laten functioneren en moet bijdragen aan een sociaal veilige, verkeersveilige en een leefbare situatie. Daarnaast is er samenhang met andere beleidsterreinen, zoals milieu, energie en openbaar groen. Het beleid is vastgelegd in het beleid- en beheerplan openbare verlichting 2015-2024. Het is van belang een goede kwaliteit van de openbare verlichting te realiseren met minimaal energieverbruik en tegen aanvaardbare kosten.

Riolering

Vanuit de wet Milieubeheer en de Waterwet heeft de gemeente een wettelijke zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater. In het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) is verwoord hoe de gemeente invulling geeft aan deze wettelijke zorgplicht.

Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland+ (SAZ+)
Zowel vanuit wetgeving als vanuit regionale behoefte wordt steeds meer accent gelegd op samenwerking met partners binnen de (afval-)waterketen. Hiertoe is al enkele jaren een samenwerkingsovereenkomst (SAZ+) van kracht tussen de Zeeuwse gemeenten, Waterschap en waterbedrijf Evides.
Door de gevolgen van de klimaatverandering is er steeds meer wateroverlast door heviger wordende buien. Hierdoor is vanuit het SAZ+ Zeeland breed een onderzoek geweest naar de meest kwetsbare gebieden per gemeente. Deze gebieden zijn voor de kernen binnen de gemeente Terneuzen gepresenteerd in een raadsinformatiebijeenkomst in 2017. Noodzakelijke maatregelen nemen wij met prioritering in een meerjarenplanning op.

Openbaar groen

Het groenbeheerplan vormt het uitgangspunt voor het onderhoud van het openbaar groen. Door bezuinigingen in voorgaande jaren zijn veel plantvakken omgevormd naar onderhoudsvriendelijker gras. In navolging op het verbod op chemische onkruidbestrijding op verhardingen geldt vanaf november 2017 ook een verbod op chemische onkruidbestrijding in het openbaar groen. Hierdoor gaan wij opnieuw zoeken naar een efficiënte wijze om de beeldkwaliteit van het openbaar groen op peil te houden. Vanaf begin 2018 zijn alle groengegevens digitaal beschikbaar. Vanaf dan hebben wij de mogelijkheid om chemievrij beheer te monitoren. Daarna willen wij het huidige groenbeheerplan vervangen door een visie die gericht is op chemievrij beheer.

Gebouwen

Wij zijn eigenaar van diverse gebouwen en bouwwerken en verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer. Wij willen de gebouwen in een goede staat van onderhoud houden. Hierbij houden wij rekening met de bestemming en het gebruik ervan. Overtollige gebouwen stoten wij af. Zolang deze niet afgestoten zijn zorgen wij dat deze in goede staat blijven.
Dit doen wij op basis van de in het gebouwenbeheersysteem Homerun opgenomen onderhoudswerken. Jaarlijks kijken wij kritisch welk noodzakelijk onderhoud uitgevoerd moet worden en welk onderhoud doorgeschoven kan worden.
Voor het onderhoud van de gebouwen is jaarlijks een taakstellend budget beschikbaar. Om tegenvallers en fluctuaties in de jaarplannen op te vangen is een reserve onderhoud gebouwen beschikbaar. Voor 2018 bedraagt het budget voor onderhoud gebouwen € 2.087.000 (inclusief onttrekking aan reserve onderhoud gebouwen van € 166.000). De reserve onderhoud gebouwen dient ook om in de toekomst de uitgestelde onderhoudswerken te kunnen uitvoeren. Indien noodzakelijk zullen wij hieraan middelen toevoegen.

Wat mag het kosten?

Financiële consequenties onderhoud kapitaalgoederen
x € 1.000

Exploitatie

Wegen

279

Openbare verlichting

211

Riolering (inclusief pompen en gemalen)

327

Openbaar groen

1.121

Gebouwen (inclusief scholen)

2.087

Totaal Onderhoud

4.025