Kunst en cultuur

In het coalitieakkoord Samen Verder is vastgelegd dat er terughoudend wordt gekeken naar het huidige cultuurbeleid. Dit impliceert dat er momenteel geen nieuwe beleidsinitiatieven op cultureel gebied opgestart worden. Maar er dient wel nagedacht worden over de mogelijkheden en keuzes in de toekomst. Om deze reden stellen wij in 2018 een beleidsplan kunst en cultuur vast. Ondertussen gaan lopende zaken, zoals subsidiëring organisaties en onderhoud van kunstwerken  gewoon door.