In dit onderdeel gaan wij in op de financiële situatie met betrekking tot de algemene dekkingsmiddelen.

Missie
Verantwoord evenwichtig financieel beleid gericht op het verlagen van de schuldpositie.

Taakvelden
Tot dit onderdeel behoren de taakvelden 0.5 Treasury, Taakveld 0.61 OZB woningen, Taakveld 0.62 OZB niet-woningen, Taakveld 0.63 Parkeerbelastingen, Taakveld 0.64 Belastingen overig, Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds, Taakveld 0.8 Overige baten en lasten, Taakveld 0.10 Mutaties reserves en Taakveld 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten.

Sabewa
Wij participeren samen met de gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Reimerswaal, Sluis en Tholen en het waterschap Scheldestromen in de gemeenschappelijke regeling Sabewa.
Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf verbonden partijen.

Aandelen bezit N.V. BNG Bank
Wij participeren samen met andere gemeenten en provincies en het hoogheemraadschap in N.V. BNG. Wij bezitten 45.474 aandelen.
Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf verbonden partijen.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0.5 Treasury

Lasten

16.294

14

47

43

50

132

Baten

17.560

88

56

56

56

56

Saldo

-1.266

-75

-9

-13

-6

76

0.61 OZB woningen

Lasten

223

222

222

222

223

224

Baten

11.591

6.506

6.693

6.693

6.693

6.693

Saldo

-11.368

-6.284

-6.471

-6.471

-6.470

-6.469

0.62 OZB niet-woningen

Lasten

0

0

0

0

0

0

Baten

3.854

9.448

9.733

9.733

9.733

9.733

Saldo

-3.854

-9.448

-9.733

-9.733

-9.733

-9.733

0.63 Parkeerbelasting

Lasten

0

0

0

0

0

0

Baten

1.032

1.094

1.074

1.074

1.074

1.074

Saldo

-1.032

-1.094

-1.074

-1.074

-1.074

-1.074

0.64 Belastingen Overig

Lasten

233

222

222

222

223

224

Baten

1.968

1.989

2.001

2.001

2.001

2.001

Saldo

-1.735

-1.767

-1.779

-1.779

-1.778

-1.777

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Lasten

0

0

0

0

0

0

Baten

84.992

83.930

85.883

86.420

87.075

87.516

Saldo

-84.992

-83.930

-85.883

-86.420

-87.075

-87.516

0.8 Overige baten en lasten

Lasten

1.009

817

1.545

2.011

2.640

2.623

Baten

6

0

0

0

0

0

Saldo

1.003

817

1.545

2.011

2.640

2.623

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Lasten

1.264

0

1.087

1.281

1.651

1.194

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

1.264

0

1.087

1.281

1.651

1.194

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

Lasten

19.024

1.275

3.122

3.778

4.786

4.398

Baten

121.003

103.056

105.439

105.976

106.631

107.072

Saldo

-101.979

-101.781

-102.317

-102.198

-101.846

-102.674

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Toevoegingen:

reserve precariobelasting

1.582

1.603

1.603

1.603

1.603

1.603

reserve onderhoud gebouwen

250

reserve vluchtelingen/asielzoekers

401

Onttrekkingen:

reserve onderhoud gebouwen

63

166

Investeringen

Incidentele baten en lasten