Grootboeknummer-Taakveld-Programma

Lasten 2018

Baten 2018

Saldo 2018

54401000  Raadsgriffier

60010100  Raad en raadscommissies

60010200  College

60012100  Gewezen leden college burgemeester en wethouders

60021300  Juridische aangelegenheden

60050100  Bestuurlijke samenwerking

60060100  Ondersteuning gemeenteraad

60060200  Rekenkamercommissie

60060300  P&C -documenten Raad

61402900  Wijkbeheer

Taakveld 0.1 Bestuur

2.265

69

2.196

60030100  Burgerzaken algemeen

60030300  Verkiezingen en referenda

60031100  Kaart-en gegevensbeheer

60040300  Baten en lasten ivm leges burgerzaken

Taakveld 0.2 Burgerzaken

1.645

1.065

580

50030200  Huisvesting Axel

50030300  Huisvesting Sas van Gent

63102100  Gebouwen

63102200  Gronden

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.032

759

273

Totaal Bestuur en ondersteuning

4.942

1.893

3.049

61200100  Gemeentelijke brandweerzorg

61200600  Veiligheidsregio

61200700  Crisisbeheersing en rampenbestrijding

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

4.490

0

4.490

61400100  Beleid Openbare Orde en Veiligheid

61401100  Beschikkingen Openbare Orde en Veiligheid

61401200  Handhaving Openbare Orde en Veiligheid

61401400  Overige beschermende maatregelen/Politie

61403000  Toezicht en Handhaving Leefomgeving

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

699

44

655

Totaal Veiligheid

5.189

44

5.145

62100050  Wegenbeheersplan

62100100  Wegenonderhoud

62100200  Gladheidbestrijding en sneeuwruimen

62100300  Onkruidbestrijding verhardingen

62100500  Kabels en leidingen

62100600  Werken voor derden wegen

62100750  Abri's

62100800  Beleidsplan Openbare Verlichting

62101100  Straatreiniging

62102100  Verkeer- en vervoerbeleid

62102200  Verkeersmaatregelen Stadsservice

62102300  Verkeersmaatregelen Techniek

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

9.293

187

9.107

62140000  Straatparkeren

62140100  Parkeergarages en fietsenstallingen

62140500  Parkeervergunningen/-ontheffingen

62140800  Parkeertoezicht inclusief naheffingen

62140900  Werken voor derden parkeren

Taakveld 2.2 Parkeren

872

45

826

62200100  Havenbeleid

Taakveld 2.3 Recreatieve havens

282

48

234

68100503  Nieuwe zeesluis Terneuzen

Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen

282

0

282

Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat

10.729

280

10.449

63100200  Economisch beleid

63100300  Economische projecten

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

786

0

786

63103000  Bedrijventerreinen

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.648

1.648

0

63100500  Bedrijven Investeringszone binnenstad Terneuzen

63101100  Weekmarkten

63110100  Opbrengst marktgelden

Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

139

123

16

63100400  Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen

65600100  Toerisme en plattelandsontwikkeling

69350200  Forensenbelasting

69360200  Toeristenbelasting

Taakveld 3.4 Economische promotie

437

638

-201

Totaal Economie

3.010

2.409

601

64200100  Basisonderwijs, excl. onderwijshuisvesting

Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs

0

0

0

56003011  Brede School Kameleon Terneuzen

56003012  Brede School Othene Terneuzen

56003013  Brede School De Twijn Terneuzen

56003014  Brede School 't Geuzennest Biervliet

56003015  Brede School De Stelle Terneuzen

56003017  Brede School het Mozaïek Sluiskil

56003018  Brede School Laureyn (vm de Stelle) Philippine

56003019  Brede School de Vlaswiek Koewacht

64210200  Basisonderwijs onderwijshuisvesting

64310100  Speciaal (voortgezet) onderwijshuisvesting

64410200  Voortgezet onderwijs onderwijshuisvesting

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

3.310

419

2.891

56004020  Natuur & Zo, incl. auto 74

64800600  Lokaal onderwijs

64800605  RMC-functie

64800610  Kwalificatiemiddelen en Leerplicht

64800620  Leerlingenvervoer

64820100  Volwasseneneducatie

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

3.514

1.821

1.693

Totaal Onderwijs

6.824

2.240

4.584

65300100  Sportstimulering

65300101  Breedtesport

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

250

0

250

65301100  Overige sportaccommodaties

65302101  Sporthal 't Sportuus, Axel

65302105  Sportcentrum Vliegende Vaart

65303100  Exploitatie gymnastieklokalen

65304102  Zwembad Axel

65304103  Zwembad Koewacht

65304104  Zwembad Sas van Gent

65304105  Zwembad Zaamslag

65310100  Groene sportaccommodaties

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

5.310

833

4.477

54300900  Huisvesting Toonbeeld

65110300  Cultuurmenu's primair onderwijs

65110600  Beeldende-, muzikale vorming en kunstuitleen

65400100  Kunstbevordering

65400200  Kunstaanschaf en -exposities

65400300  Podiumprogrammering

65400400  Culturele evenementen

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

2.736

706

2.029

65410110  Industrieel Museum Zeeland

65410120  Museum het Warenhuis

65410130  Overige musea en museumbeleid

Taakveld 5.4 Musea

1.391

553

839

65410200  Monumentenzorg

65410400  Cultureel erfgoed

68211000  Beschermde stads- en dorpsgezichten

68211100  Watertoren Axel

68211101  Molen Axel

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

327

22

305

65100100  Bibliotheekvoorzieningen

65801100  Lokale Omroep

Taakveld 5.6 Media

1.508

68

1.440

55009020  Huisvesting Groenbeheer diverse kernen

55009030  Auto's en Machines Groenbeheer

62100400  Onderhoud bermen en sloten

65500200  Natuureducatie en -beheer

65601200  Kermissen

65601300  Ondersteuning Volksfeesten/evenementen

65601400  Overige recreatieve voorzieningen

65601410  Overige recreatieve voorzieningen R&B

65602300  Onderhoud en renovatie openbaar groen

65602500  Beheer en onderhoud vijvers en kreken

65602600  Hondenspeelterreinen

65800100  Speelvoorzieningen

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

5.042

102

4.941

Totaal Sport, cultuur en recreatie

16.564

2.284

14.281

66500300  Kinderopvang en Peuterspeelzalen

66700100  Algemene voorzieningen Wmo

66700200  Lokaal welzijnsbeleid

66700300  Welzijnsaccommodaties

66701000  Algemene voorzieningen Jeugd

66701100  Jeugdgebouwen

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

9.062

204

8.858

66710100  Eerstelijnsloket Wmo

66710200  Eerstelijnsloket Jeugd

Taakveld 6.2 Wijkteams

1.312

0

1.312

66101100  Bijstandsuitkering Participatiewet

66101150  Sociale recherche

66101200  Bijstandsuitkeringen BBZ

66101210  Bijstandsuitkeringen BOB

66101220  Bijstandsuitkeringen BBZ starters

66102010  Inkomensvoorzieningen IOAW

66102020  Inkomensvoorzieningen IOAZ

66140100  Minimabeleid

66140300  Afhandeling kwijtschelding gemeentelijke heffingen

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

19.839

15.693

4.148

66110100  Sociale werkvoorziening

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

9.262

0

9.262

66230100  Participatiebudget - re-integratie  WWB

66230300  Participatiebudget - inburgering

66230501  ESF "ik kan eigenlijk best veel 3"

66230502  ESF "Aan de slag in Zeeland"

66230503  ESF "Aan de slag in Zeeland" 17-18

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

1.879

104

1.775

66610100  Maatwerkvoorzieningen Natura materieel WMO

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.676

5

1.671

66140500  Schuldhulpverlening

66620100  Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel WMO

66670100  Eigen bijdragen maatwerkvoorz. en opvang Wmo

66720100  PGB Wmo

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

9.671

774

8.897

66720200  PGB Jeugdhulp

66820200  Individuele voorzieningen Natura Jeugd

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

8.806

0

8.806

66410100  Zeemanscentrum

66630100  Opvang en beschermd wonen Wmo

Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

232

0

232

66830200  Veiligheid (jeugdbesch./jeugdreclass.) + opv.Jeugd

Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

1.568

0

1.568

Totaal Sociaal domein

63.307

16.780

46.529

67110100  Ambulancevervoer

67140100  Gezondheidszorg

67150100  Jeugdgezondheidszorg en CJG

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

2.006

16

1.991

55005030  Kolkenzuigers 41 t/m 43

55005040  Diverse Machines Infrabeheer

67220100  Onderzoeken rioleringen

67220300  Beheer en onderh. riolering door and.afd.+kap.lst.

67220400  Onderhoud pompen en gemalen (rioleringen)

67220500  Werken voor derden riolering

67220600  Onderhoud vrij-vervalriolering Infrabeheer

67220610  Onderhoud vrij-vervalriolering Techniek

67220900  Operationeel beheer riolering

67221100  Waterhuishouding

67260100  Opbrengst rioolheffing

Taakveld 7.2 Riolering

4.294

4.884

-590

55007040  Intern Logistiek (vrachtauto's 10, 11 en 12)

67210200  Lasten heffing en invordering afvalstoffenheffing

67210400  Huishoudelijk afval

67210500  Inzamelen en verwerken kunststofverpakkingen

67210550  Inzamelen en verwerken textiel

67211000  Bedrijfsafval

67211600  Werken voor derden reiniging

67250100  Opbrengst afvalstoffenheffing en bedrijfsafval

Taakveld 7.3 Afval

6.767

8.419

-1.651

67230100  Milieusamenwerking

67230300  Milieubeleid

67230320  Externe veiligheid (Risico's in Zicht)

67230400  Milieutoets

67230500  Milieu-informatie

67230600  Handhaving milieu

67231600  Ongediertebestrijding

Taakveld 7.4 Milieubeheer

1.486

1

1.485

67240100  Exploitatie begraafplaatsen

67320100  Opbrengst begraafrechten

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

471

588

-117

Totaal Volksgezondheid en milieu

15.024

13.908

1.118

68100100  Ruimtelijke advisering

68100200  Ruimtelijke planvorming

68100260  Project Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone (eigen budget)

68100262  Uitvoeringsprogramma Project ZVKZ

68100500  Ruimtelijke projecten

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

1.296

40

1.256

68300000  Bouwgrondexploitatie

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

942

942

0

68200200  Woningbouw

68210300  ISV/SDV

68220100  Woon-en welstandsbeleid

68221100  Handhaving Bouwen

68221400  Omgevingsvergunningen, onderdeel bouwen

68222100  Woonwagencentra

68222300  Beheer Basisadministratie Adressen en Gebouwen

68230100  Leges omgevingsvergunningen, onderdeel bouwen

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

2.064

2.836

-772

Totaal Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

4.302

3.818

484

50010100  Treasury

69110100  Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar

69130100  Deelnemingen

69140100  Geldleningen en uitzettingen >= 1 jaar

Taakveld 0.5 Treasury

47

56

-9

69300200  Waardebepaling onroerende zaken woningen

69320200  Onroerende-zaakbelasting eigenaren woningen

Taakveld 0.61 OZB woningen

222

6.693

-6.471

69310200  Onroerende-zaakbelasting gebruikers

69320300  Onroerende-zaakbelasting eigenaren niet-woningen

Taakveld 0.62 OZB niet-woningen

0

9.733

-9.733

62150100  Opbrengst parkeerbelasting en -heffing

Taakveld 0.63 Parkeerbelasting

0

1.074

-1.074

69370200  Hondenbelasting

69390100  Precariobelasting

69400100  Lasten heffing en invordering gem. belastingen

Taakveld 0.64 Belastingen Overig

222

2.001

-1.779

69210100  Algemene Uitkeringen

69230100  Uitkering deelfonds sociaal domein

Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

85.883

-85.883

69220200  Stelposten

69220300  Onvoorziene uitgaven

69220400  Vervanging

69221100  Voormalig personeel

69226000  Oninbaarverklaarde debiteuren

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

1.795

0

1.795

69420100  Vennootschapsbelasting (VpB)

Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

69900100  Resultaat van de rekening van baten en lasten

Taakveld 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

1.087

0

1.087

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

3.373

105.440

-102.067

50030100  Huisvesting Terneuzen

51002000  Team Bestuur

51003000  Team Informatie-en Comm.Techn.+auto 105 landmeters

51004000  Team Interne Zaken

51005000  Team Financiën

51006000  Team Personeel en Organisatie

53002000  Team Burgerzaken

53003000  Team Informatie-en Servicecentrum

53005000  Team Vergunningen

54001000  Directie

54101000  Controlling

55001000  Afdelingshoofd R&B+weekd.auto 73+beveilig.wgn.69

55007000  Team Stadsservice (auto 13 t/m 21,23,76,77 t/m 79)

55008000  Team Groen

55009000  Team Techniek (auto 22 t/m 31 en 22,104,106,107)

55009010  Centrale huisvesting Koegorsstraat Terneuzen

55010000  Team Handhaving en dienstauto's 108,109 en 111

56001000  Afdelingshoofd Samenleving

56002000  Team Uitkeringenadministratie

56003000  Team Maatschappelijke Ontwikkeling

56004000  Team Zorg, Werk en Inkomen

56005000  Team Sport- en Welzijnsaccommodaties

58001000  Afdelinghoofd Omgeving en Economie

58002000  Team Beleidsontwikkeling

58003000  Team Planvorming

60020500  Kabinet

60021100  Bestuursondersteuning college

60021400  Ondernemingsraad

60022100  Communicatie

60023100  Ontwikkeling dienstverlening

Taakveld 0.4 Overhead

15.416

1.885

13.530

Totaal Overhead

15.416

1.885

13.530

69800100  Programma Bestuur en ondersteuning

69800101  Programma Veiligheid

69800102  Programma Verkeer, vervoer en waterstaat

69800103  Programma Economie

69800104  Programma Onderwijs

69800105  Programma Sport, cultuur en recreatie

69800106  Programma Sociaal domein

69800107  Programma Volksgezondheid en milieu

69800108  Programma Volkshuisvesting, RO en stedelijke vern.

69800109  Algemene dekkingsmiddelen

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

2.954

654

2.300

Totaal Mutaties reserves

2.954

654

2.300

Resultaat

151.628

151.628

0