Grondstoffenplan
In het grondstoffenplan zijn de volgende pilots benoemd:

  • Omgekeerd inzamelen - kern Biervliet.  Kunststof verpakkingsafval/drankenkartons worden huis-aan-huis worden opgehaald via de grijze container, die nu nog in gebruik is voor restafval. Het restafval moet in die kern worden weggebracht naar verzamelcontainers in de wijk.
  • Extra container- Othene Noord: naast de huidige containers voor GFT-afval (Groente-, Fruit- en Tuinafval), oud papier/karton en restafval, wordt een extra container voor het scheiden van kunststof verpakkingsafval/drankenkartons geplaatst. Deze container halen wij voorlopig eenmaal per maand huis-aan-huis op via een extra inzamelronde.
  • Scholenproject voor betere afvalscheiding in hoogbouw: In één of meerdere flats (hoogbouw) voeren we een studieproject uit, bij voorkeur in samenwerking met leerlingen van het Technasium onderwijs (middelbare school), om te komen tot passende oplossingen voor afvalscheiding in de hoogbouw.

Deze pilots voeren wij in 2018 uit. Op basis van de resultaten van deze pilots in onze gemeente en in andere Zeeuwse gemeenten besluiten wij welk systeem of combinatie van systemen wij definitief in de gemeente Terneuzen invoeren met ingang van 2019.

Restafval
De gemeente Terneuzen wil een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving, zodat ook generaties na ons een mooie plek hebben om te wonen en te werken. Een onderdeel van deze duurzame samenleving is het streven naar vermindering van de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar. De gemeente Terneuzen streeft ernaar om te komen tot 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020. In 2030 willen wij uitkomen op maximaal 30 kg restafval per inwoner per jaar en in 2050 streven wij naar volledig afvalloosheid.

OLAZ
Wij participeren samen met de andere Zeeuwse gemeenten in de Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ).  
Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.