Inleiding
Door de inwerkingtreding van de “Wet modernisering Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen” zijn overheidslichamen met ingang van het eerste boekjaar dat aanvangt op of na 1 januari 2016 vennootschapsbelastingplichtig over hun (winstgevende) ondernemersactiviteiten. Doel van deze wet is het scheppen van een gelijk speelveld tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. Gemeenten zijn met de invoering van voornoemde wet, in principe vennootschapsbelastingplichtig.

Om landelijk een goede implementatie van de vennootschapsbelastingplicht te bevorderen, is een samenwerkingsverband ontstaan tussen het Ministerie van Financiën/de Belastingdienst, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW). De Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) publiceert diverse handreikingen. De handreikingen die door de SVLO zijn uitgegeven, nemen wij in onze inventarisatie en analyse voor de vennootschapsbelastingplicht en het bepalen van de Vpb-last impact.

Criteria drijven onderneming
Onze activiteiten zijn onderworpen aan de Vpb, indien en voor zover zij een onderneming drijven. Een (cluster van) activiteit (en) vormt een onderneming voor de Vpb wanneer aan de volgende drie cumulatieve criteria wordt voldaan:

  1. een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid; en
  2. die deelneemt aan het economisch verkeer; en
  3. winst beoogt (het winstoogmerk wordt geacht reeds aanwezig te zijn indien structureel overschotten worden behaald of als incidenteel overschotten worden behaald en in concurrentie wordt getreden).

Inventarisatie
Om vast te stellen in hoeverre de gemeente Terneuzen een onderneming drijft, inventariseren wij jaarlijks de verschillende (clusters van) activiteiten. Voor de inventarisatie en implementatie van de vennootschapsbelastingplicht krijgen wij externe ondersteuning van PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (PwC). De inventarisatie van activiteiten én de kwalificatie van het wel of niet onderworpen zijn aan de vennootschapsbelastingplicht stemmen wij jaarlijks af met de Belastingdienst.

Op dit moment onderscheiden wij een 30-tal clusters van activiteiten. Een aantal clusters zijn potentieel vennootschapsbelastingplichtig. Van deze clusters maken wij een nadere analyse op basis van de gerealiseerde resultaten in 2018. Deze resultaten vormen namelijk het uitgangspunt voor de toetsing van de vennootschapsbelastingplicht en de Vpb-impact in 2018. Vervolgens vertalen wij deze resultaten van de clusters naar een fiscale balans en resultatenrekening. Onze bevindingen over het boekjaar 2018 bespreken wij in het kader van het Horizontaal Toezicht convenant met de Belastingdienst. Daarna maken wij de aangifte vennootschapsbelasting 2018 op en dienen deze bij de Belastingdienst in.

Inschatting verschuldigde Vpb-last

Nieuwe inzichten en ontwikkelingen over de vennootschapsbelastingimplicaties van diverse activiteiten zorgen ervoor dat nu nog geen uitsluitsel gegeven kan worden over Vpb-impact voor de gemeente Terneuzen in 2018. Hiertoe onderhouden wij het contact met de Belastingdienst. Zodra meer duidelijkheid bestaat over nieuwe standpunten en visies over de vennootschapsbelastingplicht informeren wij de gemeenteraad.

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Lasten

0

0

0

0

0

0

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

0