Inleiding
In deze paragraaf gaan wij in op een aantal zaken die van belang zijn voor de bedrijfsvoering in het begrotingsjaar.

Personeel en Organisatie
Het organisatieontwikkeltraject Terneuzen 2020, waarin wij aan de hand van kernthema’s bouwen aan onze organisatie, loopt door in 2018. Onderdelen daarvan zijn een breed leiderschapstraject, strategische personeelsplanning in combinatie met het werken met (HR21-) competenties, het bevorderen van arbeidsmobiliteit en het centraal stellen van het vakmanschap en persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers (e-portfolioaanpak).

Daarbij sluiten de gemaakte afspraken in de cao nauw aan. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019.  Hierin zijn afspraken gemaakt over  thema’s als: flexibiliteit en zekerheid, duurzame inzetbaarheid, verlof, bewust belonen, vergroting van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, het bevorderen van instroom van jongeren in de gemeentelijke sector en salarisontwikkeling en individueel keuzebudget (IKB). Met de financiële gevolgen hiervan is in de begroting 2018 rekening gehouden.

Op het gebied van arbeidsomstandigheden worden in 2018 maatregelen uitgevoerd die voortvloeien uit het uitgevoerde Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO).  Ook wordt uitvoering gegeven aan de nieuwe arbowet die op 1 juli 2017 in werking is getreden.

De vervanging van het personeelsinformatiesysteem is uitgesteld tot 2018. Wij streven er naar dat het traject afgerond is voor 1 januari 2019.

Financiën
De begroting 2018 is de eerste begroting die via een website (www.begroting2018.terneuzen.nl) geraadpleegd kan worden. In 2018 ontwikkelen wij dit verder door. Dit betreft onder andere digitaliseren van begrotingswijzigingen en het ontwikkelen van een systeem voor risicomanagement. Daarnaast gaan wij ook de jaarstukken 2017 via een website ontsluiten. De uitkomsten van het opgestart onderzoek artikel 213a Gw naar de planning en control moet de input geven voor de doorontwikkeling van de tussentijdse rapportages.

Inkoop
In het coalitieakkoord Samen Verder is opgenomen dat de gemeente ter stimulering van de lokale werkgelegenheid het inkoopbeleid zo inricht dat, daar waar mogelijk, bij (bouw)opdrachten en aanbestedingen vooral lokale ondernemers aan bod komen.
Jaarlijks stellen wij aan de hand van een inkoopanalyse en de begroting een inkoopactieplan op waarin aan de hand van een prioriteitenstelling de specifieke inkoopactiviteiten voor dat jaar zijn opgenomen. Waar mogelijk passen wij SROI toe. Waar het mogelijk en zinvol is werken wij samen met de gemeenten Hulst en Sluis. Wij leveren de inkoopondersteuning voor de gemeente Sluis.

Juridische zaken
Vanaf 2017 is digitaal procederen verplicht in asiel- en bewaringszaken bij alle rechtbanken en in vorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging (de handelszaken met advocaat) bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland.

Er zijn twee manieren om digitaal te kunnen procederen bij gerechten:

  • via Mijn Rechtspraak;
  • via Aansluitpunt Rechtspraak.

Volgende stap is dat ook bij de andere negen rechtbanken digitaal  procederen verplicht wordt bij civiele handelsvorderingszaken vanaf € 25.000.
Vanaf 12 juni 2017 is ook de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State gestart met de mogelijkheid om gefaseerd op vrijwillige basis in asiel- en bewaringszaken digitaal te procederen. De verplichting voor hoger beroep om in asiel- en bewaringszaken digitaal te procederen gaat pas in als het digitale systeem van de Afdeling bestuursrechtspraak goed, betrouwbaar en veilig werkt.