Regionale woonvisie en uitvoeringsprogramma
Wij hebben in het uitvoeringsprogramma wonen de regionale thematiek vanuit de Regionale woonvisie vertaald. In dit gemeentelijke programma zijn concrete activiteiten opgenomen. Voortgangsrapportage aan de gemeenteraad vindt plaats via de Monitor Uitvoeringsprogramma.

ISV/stads- en dorpsvernieuwing
Ons beleid is gericht op versterking van de woonbeleving door onder andere het benutten van de landschappelijke waarden water en groen, versterken of accentueren van de relatie tussen wonen en het aanwezig voorzieningenniveau, ombuigen van de beeldbepaling (Terneuzen van werk- naar woonstad) en het brengen van nieuw elan in de centra van onze kernen.

Rol corporaties
Wij hebben met de corporaties prestatieafspraken gemaakt. Gewijzigde woningmarktomstandigheden en de veranderingen in het demografische profiel zijn onder meer aanleiding geweest om deze prestatieafspraken te herzien. Maar vooral de Herzieningswet (1 juli 2015) biedt de gemeente een extra waarborg om te komen tot afspraken. Deze wet geeft o.a. aan dat op basis van vastgesteld gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid (lees: Regionale Woonvisie) nadere afspraken gemaakt worden. Het initiatief hiertoe ligt bij de corporaties. De corporaties dienden hun bod jaarlijks uiterlijk op 1 juli in te dienen en de gemeente uit te nodigen om in gezamenlijkheid hierover afspraken te maken die in dat jaar voor 15 december bekrachtigd dienen te zijn. Verschil met voorgaande jaren is, naast een verdere verdieping en verbreding van de biedingen,  dat wordt ingezoomd op in gezamenlijkheid te benoemen thema’s.  Deze resulteren dan in (her)nieuwde prestatieafspraken.

Regionale woningmarktafspraken
De regionale woningmarktafspraken zijn in gezamenlijkheid met onze buurgemeenten en de Provincie Zeeland gemaakt. Wij zijn in staat om autonoom te opereren en te beslissen t.a.v. initiatieven, waarbij wij inzetten op het toestaan van gewenste, kwalitatief hoogwaardige plannen en op het terugdringen van de overmaat aan plancapaciteit. Hierover is overleg met de Provincie Zeeland.

Projectmatige initiatieven
Met de kernprofielen verschaffen wij een reëel inzicht in het ontwikkelingspotentieel van een kern. Jaarlijks actualiseren wij elf profielen. Thema’s zijn demografie en wonen. In de kernprofielen is informatie opgenomen die een bijdrage levert om een initiatief te kunnen beoordelen. Wij kunnen deze informatie immers goed gebruiken als onderlegger voor het beoordelen van bouwontwikkelingen. Daarnaast biedt het de corporaties de nodige uitgangspunten waarop ze hun biedingen kunnen doen.