In deze bijlage geven wij een overzicht van de van toepassing zijnde verordeningen per programma en paragraaf.

Deze verordeningen zijn terug te vinden op: www.zoek.overheid.nl.

Programma Bestuur en ondersteuning

 • Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden (2012)
 • Verordening op de Raadscommissies (2011)
 • Verordening kostenvergoeding wethouders (2014)
 • Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractievergoeding gemeente Terneuzen (2003)
 • Verordening rekenkamercommissie Hulst en Terneuzen (2013)
 • Reglement van orde gemeenteraad Terneuzen (2006)
 • Verordening inzake begroting en rekening gemeente Terneuzen (2003)
 • Verordening op de Vertrouwenscommissie benoeming burgemeester (2014)
 • Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Terneuzen (art 213a GW) (2003)
 • Inspraakverordening Terneuzen (2004)
 • Verordening commissie bezwaarschriften Terneuzen (2012)
 • Interne klachtenregeling gemeente Terneuzen 2015 (2015)
 • Delegatiebesluit (2003)
 • Mandaat besluit (2009)
 • Financiële verordening gemeente Terneuzen (art 212 GW) (2017)
 • Controleverordening gemeente Terneuzen (art 213 GW) (2003)
 • Algemene subsidieverordening Terneuzen (2017)
 • Verordening Gemeentelijke Basisregistratie Personen Terneuzen (2014)
 • Verordening naamgeving en nummering (adressen) (2011)
 • Legesverordening (2018)
 • Archiefverordening Gemeente Terneuzen (2006)
 • Besluit Informatiebeheer Gemeente Terneuzen 2006 (van archiefverordening)
 • Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het College van Burgemeester en Wethouders
 • Verordening ereburgerschap en erepenning Terneuzen (2010)
 • Verordening elektronische kennisgeving (2015)
 • Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Terneuzen
 • Verordening onroerende-zaakbelastingen (2018)
 • Verordening toeristenbelasting (2018)
 • Verordening forensenbelasting (2018)
 • Verordening hondenbelasting (2018)
 • Verordening parkeerbelastingen (2018)
 • Verordening precariobelasting (2016)

Programma Veiligheid

 • Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen Terneuzen (2004)
 • Verordening op het verstrekken van alcoholvrije dranken en eetwaren (2004)
 • Brandbeveiligingsverordening Terneuzen (2010)
 • APV Terneuzen 2015 (2014)
 • Verordening speelautomaten Terneuzen (2011)
 • Verordening speelautomatenhallen Terneuzen (2011)

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat

 • Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en verlening van vergunningen voor het parkeren in Terneuzen (2008)
 • Regeling ontheffingen voetgangerszone kernwinkelgebied Terneuzen
 • Nadere regels ontheffingen voetgangerszone kernwinkelgebied Terneuzen
 • Wegsleepverordening gemeente Terneuzen (2004)
 • Parkeerverordening Terneuzen (2008)
 • Algemene Verordening Ondergrondse infrastructuur (2014)

Programma Economie

 • Verordening winkeltijden gemeente Terneuzen (2012)
 • Marktverordening gemeente Terneuzen (2011)
 • Verordening markt- en standplaatsgelden (2018)
 • Algemene erfpachtvoorwaarden
 • Kermisvoorwaarden verpachting in de kern Terneuzen
 • Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage voor de bedrijveninvesteringszone binnenstad Terneuzen 2016

Programma Onderwijs

 • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Terneuzen (2015)
 • Verordening Openbare rechtspersoon Openbaar Primair Onderwijs in Oost- en Midden Zeeuwsch-Vlaanderen (2003)
 • Verordening leerlingenvervoer gemeente Terneuzen (2014)

Programma Sport, cultuur en recreatie

 • Verordening op de Openluchtrecreatie Terneuzen (2006)

Programma Sociaal Domein

 • Verordening tegenprestatie Participatiewet (2014)
 • Verordening loonkostensubsidie Participatiewet (2014)
 • Re-integratieverordening Participatiewet (2014)
 • Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet (2014)
 • Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening (2015)
 • Verordening individuele studietoeslag Participatiewet (2014)
 • Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ (2014)
 • Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet (2014)
 • Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet (2014)
 • Verordening Wet inburgering (2009)
 • Verordening Maatschappelijke ondersteuning Terneuzen (2017)
 • Besluit maatschappelijke ondersteuning Terneuzen (2017)
 • Verordening Maatschappelijke Participatie van kinderen (2013)
 • Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Terneuzen (2010)
 • Verordening Wet kinderopvang (2010)
 • Verordening jeugdhulp Terneuzen (2017)
 • Besluit jeugdhulp Terneuzen (2017)

Programma Volksgezondheid en milieu

 • Destructieverordening Terneuzen (2003)
 • Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen (2014)
 • Afvalstoffenverordening (2004)
 • Eerste wijziging afvalstoffenverordening (2009)
 • Subsidieverordening inzameling oud papier 2016 (2015)
 • Verordening reinigingsheffingen (2018)
 • Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen (2014)
 • Verordening lijkbezorgingsrechten (2018)
 • Nadere regels voor de graven, asbezorging en grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen 2013
 • Verordening rioolheffingen (2018)

Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

 • Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade
 • Bouwverordening gemeente Terneuzen (2016)
 • Subsidieverordening Woonconsumenten(organisaties) Terneuzen (2004)
 • Gebruiksverordening 2e woningen Terneuzen (2004)
 • Toewijzingsverordening woonwagenstandplaatsen Terneuzen (2004)
 • Destructieverordening Terneuzen (2003)
 • Erfgoedverordening Terneuzen 2011
 • Subsidieverordening cultureel erfgoed Terneuzen 2008
 • Beheersverordening Axel-Zuid
 • Beheersverordening Vakantie-Eiland De Braakman
 • Verordening stimuleringslening duurzame particuliere woningverbetering gemeente Terneuzen (2014)
 • Subsidieverordening Impuls Wonen Gemeente Terneuzen (2014)
 • Beheersverordening Axelse Vlakte (inclusief 1 wijziging)
 • Beheersverordening Othene (2015)
 • Beheersverordening Oostelijke Kanaaloever (inclusief 2 wijzigingen)

Overzicht Overhead

 • Sociaal statuut gemeente Terneuzen
 • Bezoldigingsregeling gemeente Terneuzen 2003
 • CAR/UWO