Sportvoorzieningenniveau
Wij beschikken over een gevarieerd en bereikbaar aanbod van sportaccommodaties. Het gaat om een functioneel aanbod met goede uitstraling dat zich echter kenmerkt door kleinschaligheid, versnipperd aanbod en een lage bezettingsgraad. Ontwikkelingen zoals bevolkingsdaling, ontgroening en vergrijzing en een toename van het individueel sporten zetten die kenmerken verder onder druk.
De gemeenteraad stelde een Plan van Aanpak buitensportaccommodaties vast waarin vijf uitvoeringsplannen zijn geformuleerd. Medio 2018 zijn deze uitvoeringsplannen nader uitgewerkt en kunnen wij de daarin opgenomen beleidsuitgangspunten in samenwerking met de partijen “uit het veld’ concrete vorm geven. Het gaat dan om het bereiken van een betere afstemming tussen capaciteit en ruimtebehoefte (passend) en een kwaliteitsimpuls om de sportaccommodaties toekomstbestendig te houden. Dit proces moet in de volgende raadsperiode zijn beslag krijgen en in 2022 gereed zijn.