Veiligheidsregio
Wij participeren, net als alle andere Zeeuwse gemeenten, in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). In 2016 is het beleidsplan ‘samen sterk voor een veilig Zeeland’ vastgesteld. In dit plan zijn de doelstellingen voor de jaren 2016 – 2019 vastgelegd. Deze hebben betrekking op risicobeheersing, samenwerking, crisisbeheersing, informatievoorziening, samenleving en medewerkers.

In de zomer van 2016 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio opdracht gegeven voor een onderzoek naar structuur, cultuur, leiderschap en samenwerking binnen de organisatie. De resultaten van dit onderzoek zijn verwoord in het rapport ‘Samen kunnen en moeten we beter’.
Op basis van dit rapport en een richtinggevend perspectief van het bestuur, is een plan van aanpak opgesteld Dit plan van aanpak ‘Emergo’ is in juli 2017 aan de gemeenteraden voorgelegd. In het plan van aanpak is opgenomen dat in maart 2018 een evaluatiemoment wordt ingebouwd. Daarnaast wordt aangegeven dat de directeur (onder andere) de gemeenteraden op regelmatige basis informeert over de voortgang van Emergo. Daarnaast wordt via de raadsklankbordgroep met raadsleden van gedachten gewisseld over het project.
Voor 2017 en 2018 zijn door de Veiligheidsregio middelen begroot ten behoeve van Emergo.
Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.