Programma       (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

0

Bestuur en ondersteuning

4.942

1.892

3.049

1

Veiligheid

5.188

44

5.144

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

10.727

279

10.448

3

Economie

3.010

2.409

601

4

Onderwijs

6.824

2.239

4.585

5

Sport, cultuur en recreatie

16.562

2.283

14.279

6

Sociaal domein

63.308

16.779

46.529

7

Volksgezondheid en milieu

15.025

13.907

1.117

8

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

4.300

3.818

483

Algemene dekkingsmiddelen

3.122

105.439

-102.317

Overhead

15.417

1.885

13.532

Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

Onvoorziene uitgaven

250

0

250

Saldo van baten en lasten

148.674

150.974

-2.300

Mutaties reserves

2.954

654

2.300

Resultaat

151.628

151.628

0