Klimaat en Duurzaamheid
Wij stelden het klimaat en Duurzaamheidsplan vast. Door als gemeente zowel een aantal ambities te formuleren voor de de thema's People, Planet en Profit als 50 verschillende concrete projecten en activiteiten op een groot aantal milieu- en duurzaamheidsthema's uit te voeren willen wij enerzijds bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs, van het SER Nationale Energieakkoord en van de Energieagenda van het Rijk. Deze laatste twee bevatten behalve doelstellingen voor CO2-reductie, energiebesparing en duurzame energie, ook doelstellingen voor meer werkgelegenheid.
Anderzijds geven wij zo mede uitvoering aan het coalitieakkoord Samen Verder voor de onderwerpen duurzame en kwalitatief goede woningen, levensloopbestendig wonen, draagkracht voor woonlasten, groene stroom bevorderen, schone en duurzame bedrijven in de Kanaalzone en lokale ondernemers steunen. In 2018 zijn diverse activiteiten benoemd, die op diverse taakvelden van deze begroting van toepassing zijn, waaronder:

  • Energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen en wagenpark;
  • Energiebesparende maatregelen openbare verlichting;
  • Stimuleringsprojecten energiebesparing;
  • Stimuleren zonnepanelen bij particuliere woningen;
  • Duurzaam inkopen.

Landschapsuitvoeringsplan
Wij streven ernaar om de leefbaarheid in de Kanaalzone te behouden en waar mogelijk te versterken volgens de streefbeelden voor de Kanaalzone 2020. Hiervoor voeren wij tot en met 2020 de volgende projecten uit:

  • Project 2B Connect Interreg met ZMF en SLZ tot en met 2018 (december 2018);
  • Landschappelijke inrichting Kanaaleiland Sas van Gent 2018-2020 (december 2020);
  • Diverse projecten Robuust Watersysteem 2019-2020 (december 2020);
  • Project Leefbaarheid Kanaalzone (cluster Kanaalsprong) 2020 (december 2020);
  • Groenstructuur in bedrijventerrein Terneuzen - Zuid (december 2020).

Fairtrade gemeente     
In een Fairtrade gemeente zorgen inwoners, winkels, bedrijven en de lokale overheid samen voor meer eerlijke handel. Zo maken wij samen heel Nederland fairtrade.

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland
Wij participeren samen met de andere Zeeuwse gemeenten, Waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland in de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland. Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf verbonden partijen.