Burgerparticipatie
Burgerparticipatie in de gemeente Terneuzen houdt in dat de burger een aandeel heeft in het beleid van de overheid en de uitvoering ervan. Participatie vraagt om samenwerking en samenwerking betekent dat er tweerichtingsverkeer is. Uitgangspunt hierbij is dat wij uiteindelijk het besluit nemen en de eindverantwoordelijkheid dragen. Burgerparticipatie zetten wij in om:

 • de kwaliteit van het gemeentelijk beleid en uitvoering te vergroten;
 • draagvlak voor een plan of beslissing te creëren of te versterken;
 • de burger tot bondgenoot te maken;
 • het imago van de gemeente verder te verbeteren.

Communicatie
Wij willen als gemeente dat onze communicatie klantgericht, toegankelijk, begrijpelijk, snel, betrouwbaar en herkenbaar is. Onze communicatie richt zich ook nadrukkelijk op het vergroten van interactie en participatie. Met de nieuwe communicatievisie (2017-2020) werken wij in 2018 aan de verdere ontwikkeling van onze communicatie.
Belangrijk in onze aanpak blijft het gebruik van begrijpelijke taal en persoonlijk contact. Campagnes met opvallende multimedia-uitingen gebruiken wij bij onderwerpen waar wij inwoners willen stimuleren tot acties, bijvoorbeeld bij een nieuwe vorm van afvalscheiding.
De kracht van digitale media willen wij ook in 2018 meer benutten door het nog meer en effectiever inzetten van nieuwe communicatiemiddelen. Wij zijn met behulp van omgevingsanalyses alert op wat er onder meer op sociale media speelt bij de inwoners. Zo kunnen wij onze communicatie nog beter afstemmen op de informatiebehoefte. Verder zetten wij meer in op beeldcommunicatie.

Samenwerking

Wij zijn als organisatie voldoende krachtig, maar zijn onderdeel van een groter geheel. Het is daarom belangrijk (grensoverschrijdend) samen te werken met andere partijen, zeker als deze samenwerking belangrijk kwalitatief en/of financieel voordeel oplevert. De volgende verbanden zijn geformaliseerd:

 • Periodiek Overleg colleges Hulst, Sluis en Terneuzen met als doel gemeentelijke samenwerking waar het aantoonbaar meerwaarde biedt;
 • Projectgroep regionale samenwerking onder leiding van de drie directies: concrete uitwerking bestuurlijke initiatieven samenwerking Zeeuws-Vlaanderen;
 • Stuurgroep ‘IJzendijke’ waarin deelnemen de dertien Zeeuwse gemeenten, provincie en waterschap; de taken betreffen het opstellen en het politiek onder de aandacht brengen van de Strategische agenda voor Zeeland en het vormgeven van een gezamenlijk gedragen lobbyfunctie in Den Haag;
 • Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam Gent – Terneuzen (GOL)
  Wij participeren in deze Gemeenschappelijke Regeling of Intercommunale tussen gemeente Terneuzen en Stad Gent. Eind 2015 is deze omgevormd tot een Benelux Groepering voor Territoriale samenwerking (BGTS). Ook de gemeenten Evergem en Zelzate maken hier deel van uit;
 • Tafel van 15
  In deze tafel vindt bestuurlijke afstemming plaats over activiteiten die heel Zeeland aangaan. Zo is momenteel het rapport “Zeeland in stroomversnelling” van de Commissie Structuurversterking en Werkgelegenheid Zeeland (Commissie Balkenende) in behandeling. Daarnaast neemt Zeeland op grond van het rapport “Maak verschil” van de Studiegroep Openbaar Bestuur deel aan een proeftuin. In deze proeftuin wordt gebruik gemaakt van de uitkomsten van de Commissie Toekomstgericht Lokaal Bestuur (Commissie van de Donk) in het rapport “Op weg naar meervoudige democratie”;
 • Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG)
  Dit bestuurlijk platform onderneemt allerlei activiteiten om de bestuurlijke samenwerking op Zeeuws niveau te bevorderen. Zo kopen de Zeeuwse overheden op diverse terreinen (energie, onderhoud van lantaarnpalen, wegen, enz.) gezamenlijk in. Ook het E-depot pakken de gemeenten samen op;
 • In het samenwerkingsverband Onbegrensdzeeuwsvlaanderen werken wij samen met de Zeeuws-Vlaamse buurgemeenten, het Zeeuws Vlaamse bedrijfsleven en de instellingen aan regiopromotie van de Zeeuws-Vlaamse en grensoverschrijdende arbeidsmarkt en woningmarkt.