Openbaar vervoer
Dit taakveld is beperkt van toepassing op de gemeente Terneuzen omdat wij geen gemeentelijk openbaar vervoerbedrijf hebben.

Inventarisatie toegankelijkheid Zeeland (bushaltes)
In 2011 en 2012 zijn er door de gemeente Terneuzen in totaal 37 bushaltes aangepast in het kader van het project “Toegankelijkheid Openbaar Vervoer”. Naast de beleidslijn en de prioritering van de Provincie Zeeland (aanpassen haltes die veel gebruikt worden) was tevens het gemeentelijk uitgangspunt om in iedere woonkern van de gemeente minimaal één halte toegankelijk te maken voor reizigers met een functiebeperking. De kosten voor aanpassing van de haltes zijn destijds gedekt door subsidie van de Provincie Zeeland (€ 4.500 per halte) en een gemeentelijk budget voor dit project.

Door de provincie is er onlangs een inventarisatie gemaakt van de nog aan te passen haltes. Een en ander werkt de provincie verder per wegbeheerder uit en koppelt dit terug. Zodra hierover meer bekend is adviseren wij de gemeenteraad hierover, waarbij wij tevens de financiële gevolgen daarvan in beeld brengen. De provincie maakt zelf de komende periode nog een inhaalslag om de haltes langs de provinciale weg aan te passen.