Waar komt ons geld vandaan?

Totale inkomsten

€ 151.628

100%

Totale woonlasten

Waar gaat ons geld heen?

Totale uitgaven

€ 151.628

100%

Wat is onze vermogenspositie?

bedragen x € 1.000

Wat is de schuld per inwoner?

De stadsboerderij Terneuzen

Focus ligt op een toekomstbestendig stadscentrum (Markt Terneuzen)

Ballerina van de Zeeman naar Terneuzen

Veerhaven en omgeving

Fusie Havenbedrijven

Het gewone werk gaat ook door

Kijkje in onze portemonnee

Inkomsten

€ 151.628

Uitgaven

€ 151.628

€ 1.892

€ 4.942

0 Bestuur en ondersteuning

Tot dit programma behoren facilitering van de bestuursorganen, burgerzaken en taken met betrekking tot onroerend goed dat niet in exploitatie is en niet aan een specifiek taakveld is toe te rekenen.

Ga naar programma

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1000

lasten

€ 4.942

3,3%

baten

€ 1.892

1,2%

€ 44

€ 5.188

1 Veiligheid

Tot dit programma behoren brandweer, beperking en bestrijding van rampen en zware ongevallen en openbare orde en veiligheid.

Ga naar programma

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1000

lasten

€ 5.188

3,4%

baten

€ 44

0,0%

€ 279

€ 10.727

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Tot dit programma behoren taken op het gebied van verkeer en bijbehorende infrastructuur, parkeervoorzieningen, havens voor recreatieve scheepvaart, (beroeps)scheepvaart en bijbehorende infrastructuur en openbaar vervoer met bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen.

Ga naar programma

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1000

lasten

€ 10.727

7,1%

baten

€ 279

0,2%

€ 2.409

€ 3.010

3 Economie

Tot dit programma behoren algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid, activiteiten gericht op fysieke condities scheppen voor alle vormen van bedrijvigheid, op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening vanuit de gemeente en de activiteiten gericht op het op de kaart zetten van de gemeente.

Ga naar programma

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1000

lasten

€ 3.010

2,0%

baten

€ 2.409

1,6%

€ 2.239

€ 6.824

4 Onderwijs

Tot dit programma behoren de gemeentelijke taken met betrekking tot openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs, lokaal onderwijsbeleid en leerlingenvoorzieningen.

Ga naar programma

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1000

lasten

€ 6.824

4,5%

baten

€ 2.239

1,5%

€ 2.283

€ 16.562

5 Sport, cultuur en recreatie

Tot dit programma behoren niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport, accommodaties voor sportbeoefening, activiteiten  ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel, activiteiten gericht op kunst en cultuur, cultureel erfgoed, zorg  voor fysieke en elektronische cultuurdragers en openbaar groen en (openlucht) recreatie.

Ga naar programma

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1000

lasten

€ 16.562

10,9%

baten

€ 2.283

1,5%

€ 16.779

€ 63.308

6 Sociaal domein

Tot dit programma behoren algemene voorzieningen gericht op participatie, loketvoorzieningen gericht op identificatie eigen kracht en doorleiding naar juiste individuele ondersteuning, inkomens- en bijstandsvoorzieningen, voorzieningen ter bevordering maatschappelijke participatie, arbeidsgerichte participatie en re-integratie, maatwerkvoorzieningen en maatwerkdienstverlening voor mensen met een beperking om zelfstandig te kunnen functioneren/wonen, jeugdhulp en voorzieningen voor opvang- en beschermd wonen.

Ga naar programma

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1000

lasten

€ 63.308

41,8%

baten

€ 16.779

11,1%

€ 13.907

€ 15.025

7 Volksgezondheid en milieu

Tot dit programma behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen, gemeentelijke taken afvalwater en waterhuishouding, inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval, bescherming van het milieu en lijkbezorging.

Ga naar programma

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1000

lasten

€ 15.025

9,9%

baten

€ 13.907

9,2%

€ 3.818

€ 4.300

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Tot dit programma behoren taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening, op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie en gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorzieningen.

Ga naar programma

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1000

lasten

€ 4.300

2,8%

baten

€ 3.818

2,5%

€ 105.439

Algemene dekkingsmiddelen

€ 3.372

€ 1.885

Overhead

€ 15.417

€ 654

Mutaties reserves

€ 2.954