Bouwgrondexploitatie
Voor het uitvoeren van initiatieven op het gebied van grondexploitatie hebben wij de keus actieve of faciliterende grondpolitiek toe te passen. Het beleid hiervoor is vastgelegd in de Nota Grondbeleid 2017-2021.
Bij actief grondbeleid stellen wij bij ontwikkelingen met een uitvoeringstijd van minimaal drie jaar exploitatieplannen op. Bij faciliterend grondbeleid passen wij kostenverhaal toe (zie taakveld Ruimtelijke ordening).
Exploitatieplannen en grondprijzen herzien we jaarlijks. Hierbij en ook bij het opstellen van de jaarrekening bezien wij de risico’s binnen de grondexploitatie.
Strategische aankopen doen wij alleen als dit in een beleidsuitgangspunt is vastgelegd. Randvoorwaarden zijn minimale risico’s en verkoopbaarheid van het project.
Voor meer informatie over de exploitatie van gemeentelijke gronden verwijzen wij naar de paragraaf Grondbeleid.