Opvang en beschermd wonen
De centrumgemeente Vlissingen ontvangt voor 2018 vanuit het rijk de middelen voor Opvang en Beschermd Wonen en regelt de aanbesteding hiervan voor Zeeland. De Zeeuwse gemeenten heeft de centrumgemeente opdracht gegeven om bij de aanbesteding binnen het budget te blijven. Naar verwachting gaan de budgetten voor Opvang en Beschermd wonen vanaf 2020 direct naar de gemeenten. In 2018 en 2019 werken wij toe naar deze nieuwe situatie.

Veilig Thuis
Veilig Thuis (advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling) speelt in Zeeland een cruciale rol in de zorg voor een veilige omgeving voor kinderen en voor kwetsbare volwassenen en ouderen in afhankelijkheidsrelaties. Veilig Thuis doet onderzoek naar de mate van veiligheid van inwoners en werkt samen met andere veiligheidspartners en de lokale zorg. Het Veiligheidshuis speelt een rol in de ontwikkeling van MDA++. Dit staat voor multidisciplinaire aanpak, specialistisch, intersectoraal en systeemgericht met casusregie in complexe situaties. Het Veiligheidshuis regisseert en faciliteert multidisciplinair overleg in complexe casuïstiek en is informatieknooppunt tussen straf en zorg.