Mobiliteit
Het verkeer in, vanuit en naar onze gemeente is van groot belang voor het woon-, werk en leefklimaat in de gemeente Terneuzen. Zo bepaalt de bereikbaarheid onder meer de economische vitaliteit en is het verkeer direct van invloed op de woon- en leefomgeving van de mensen. Het gaat uiteindelijk om een goed bereikbare gemeente Terneuzen, door middel van een verkeerssysteem dat veilig is, ruimte biedt en zo min mogelijk overlast veroorzaakt. Dit betekent dat wij ook aandacht besteden aan de negatieve effecten van verkeer en vervoer (emissies, geluid en verkeersonveiligheid).

Infrastructurele werken

Wij willen de kansen van (grootschalige) infrastructurele werken benutten ten behoeve van een economische ontwikkeling in en een betere ontsluiting van de gemeente. Onderstaand gaan wij in op de infrastructurele werken.

N62( wegvak Sluiskiltunnel – Grensovergang Zelzate)
Ondanks dat het een provinciaal project is, is de gemeente hierbij betrokken. De weg is volgens planning begin 2019 afgerond. De uitvoering is gestart.

Ontsluitingsweg Koegorsstraat – rotonde Axelse Sassing
In het vastgestelde ontwerp van de N62 wordt de Axelse Sassing en achterliggend bedrijventerrein ontsloten via een rotonde ter hoogte van de Finlandweg. Om de verkeersveiligheid te bevorderen en te zorgen voor een goede doorstroming en ontsluiting, wordt de Koegorsstraat hier op aangesloten. Kosten voor de gemeente zijn € 300.000.

Goederenspoorlijn oostelijke kanaaloever
De aanleg van een goederenspoorlijn op de Oostelijke Kanaaloever is noodzakelijk voor betere achterlandverbindingen van nieuwe en bestaande bedrijven. Deze voorziening zal mogelijk op langere termijn gerealiseerd worden.

Laan van Othene / aansluiting N290
De N290 wordt aangepast naar een gebiedsontsluitende weg met parallelwegen en een vrijliggend fietspad. Hierbij sluit de N290 ter hoogte van de Kraag aan op de Laan van Othene. Vanwege de veiligheid gebeurt dit in de vorm van een rotonde. De bestemmingsplanprocedure is gestart. Uitvoering start in 2018.  

Hoekseweg – omgeving busstation  
De dorpsraad Hoek heeft verzocht om de verkeersveiligheid op de Hoekseweg ter hoogte van het busstation aan te pakken. Ondanks dat het een provinciaal project is, is de gemeente hierbij  betrokken. Overleg vindt plaats over mogelijke aanvullende maatregelen binnen de kern.

Afrit Dow met de bestaande oostelijke en westelijke rotonde van de Herbert H. Dowweg.
De bestaande afrit naar Dow met de oostelijke en westelijke rotonde van de Herbert H. Dowweg blijkt een knelpunt te zijn. Er is opdracht gegeven om een verkeersonderzoek uit te voeren naar de huidige verkeersintensiteiten en de huidige en toekomstige afwikkelcapaciteit op de rotondes. Ondanks dat de Provincie Zeeland wegbeheerder is, is de gemeente hierbij betrokken.

Instellen 30 kilometerzones

Wij zijn actief met het instellen van 30 kilometerzones in de kernen. Hierbij maken wij ook de koppeling met het wegenbeheersplan zodat wij werk met werk kunnen maken. In 2018 pakken wij de kern Zandstraat aan.

Wegen
Als wegbeheerder hebben wij vanuit de Wegenwet de zorgplicht voor de wegverhardingen binnen de bebouwde kom. Dit houdt in: het waarborgen van de veiligheid van de weggebruikers en de zorg voor het goed functioneren van de wegen. Wij zijn wettelijk aansprakelijk voor schade aan derden die veroorzaakt is door gebreken aan de verharding. Dit vraagt een effectief en efficiënt wegbeheer.
In het Wegenbeheerplan 2018-2022 is het beleidskader, inclusief het onderhoudsniveau, voor het beheer en onderhoud van de gemeentelijke wegen vastgelegd. Hierbij is rekening gehouden met het Referentieniveau (CROW).

Onkruidbestrijding op verhardingen
Voor het bestrijden van onkruid op verhardingen gebruiken wij een combinatie van mechanische en thermische onkruidbestrijdingsmethoden als vegen, borstelen en branden. Wij zetten voor het bestrijden van onkruid op verhardingen in op een minimale beeldkwaliteit op niveau B. Hierbij streven wij naar niveau A. De onkruidbestrijding wordt uitgevoerd door Dethon. Hierdoor doen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring op en kunnen zij mogelijk doorstromen naar regulier werk.

Openbare verlichting
Openbare verlichting heeft tot doel om het openbare leven bij duisternis zo goed mogelijk te laten functioneren en moet bijdragen aan een sociaal veilige, verkeersveilige en een leefbare situatie. Daarnaast is er samenhang met andere beleidsterreinen, zoals milieu, energie en openbaar groen. Het beleid is vastgelegd in het beleid- en beheerplan openbare verlichting 2015-2024. Het is van belang een goede kwaliteit van de openbare verlichting te realiseren met minimaal energieverbruik en tegen aanvaardbare kosten.