Inleiding

In deze paragraaf lichten wij onze lokale heffingen toe. De lokale heffingen zijn een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk beleid en vormen een grote inkomstenbron. Burgers, bedrijven en instellingen krijgen met deze heffingen te maken.

Het is daarom van belang inzicht te geven in de geraamde inkomsten per soort heffing, het beleid, de berekening van de gehanteerde tarieven en de mate van kostendekkendheid van de retributies. Ook een toelichting op het kwijtscheldingsbeleid en de lokale lastendruk komen in deze paragraaf aan bod.

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Het BBV bepaalt dat de kosten van overhead centraal begroot moeten worden. Dit betekent dat de tariefsbepaling van de lokale heffingen extracomptabel plaatsvindt. De tarieven hebben wij berekend door het overheadspercentage van 74% te hanteren. Dit percentage is ontstaan door de totale overheadkosten te delen door de salarissen die wij aan de taakvelden (exclusief taakveld overhead) toerekenen. Zie ook de toelichting bij het overzicht Overhead.

Zoals vastgelegd in de Financiële Verordening 2017 vindt bij de tariefsbepaling van de lokale heffingen toerekening van rente over het eigen vermogen en de voorzieningen plaats. Deze rente nemen wij extracomptabel mee in de berekening.

Sabewa Zeeland
De uitvoerende werkzaamheden met betrekking tot een aantal lokale heffingen zijn ondergebracht bij het samenwerkingsverband Sabewa Zeeland. Zij draagt zorg voor de waardering, heffing en inning van de onroerende-zaakbelastingen, reinigingsheffingen, forensenbelasting, hondenbelasting, toeristenbelasting, de rioolheffing en de BIZ-bijdrage. Sabewa Zeeland geeft ook uitvoering aan ons kwijtscheldingsbeleid. Voor meer informatie over Sabewa Zeeland verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.

Belastinghervorming
Op 24 juni 2016 heeft Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede kamer bouwstenen gegeven voor een hervorming van het belastinggebied. De brief schetst een verschuiving van Rijks- naar gemeentebelastingen. Hierdoor zouden gemeenten een grotere verantwoordelijkheid krijgen voor de eigen inkomsten. Mogelijk wordt een aantal kleine gemeentelijke belastingen afgeschaft. Eventuele keuzes over de belastinghervorming moeten door het nieuwe kabinet worden gemaakt.