Actieplan economie en toerisme
In het Beleidsplan Economie Terneuzen zijn in een actieprogramma de volgende doelen vastgelegd:

  • het aantrekken van nieuwe bedrijven;
  • het faciliteren van al gevestigde bedrijven;
  • het verbeteren van de dienstverlening aan bedrijven.

Onze strategische speerpunten zijn het benutten van het water, de groene economie, stimulerende dienstverlening en gastvrijheid. Hierbij leggen wij de focus op:

  • het intensiveren van de inzet op acquisitie en relatiebeheer;
  • het verder intensiveren van de inzet op economische leefbaarheid, zorg- en vrijetijdseconomie;
  • het continu profileren van de bedrijfscontactfunctionaris.

Gebiedsontwikkeling Kanaalsprong
Op het snijvlak van economie en planologie is de gemeente recentelijk met de zgn. Kanaalsprong gestart. Een denkbeeldige sprong in economische ontwikkeling, vestigingsklimaat en leefbaarheid. Dit proces is gekoppeld aan de realisatie van de Nieuwe Sluis Terneuzen. De bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen geeft niet alleen extra mogelijkheden voor de haven van Gent, het biedt ook kansen voor Terneuzen. De Nieuwe Sluis Terneuzen is een ontwikkeling die, naast de nodige infrastructurele werken in het verleden, wederom extra de aandacht op Terneuzen vestigt. Met de infrastructurele werken van de laatste decennia is Terneuzen op een draaischijf van weg/waterontsluitingen komen te liggen. Via een nieuw proces van het organiseren van extra dynamiek in bestaande en nieuwe netwerken, willen wij ontwikkelingen stimuleren, aanjagen en van de grond krijgen. Geen nieuwe visies maken, maar vanuit de bestaande beleidsdocumenten. De gemeente heeft hierin meer dan voorheen de rol van facilitator, makelaar en verbinder van partijen. Dit alles met het doel ontwikkelingen samen met anderen tot uitvoering te brengen. Inmiddels is de Kanaalsprong o.a. gelinkt aan de onderzoeken voor het Spoor Kanaal Gent Terneuzen, de economische structuurversterking Zeeland, de Sociaaleconomische visie Gent en omstreken, regionale samenwerkingsverbanden. Daarnaast lopen verkennende gesprekken met bestaande en nieuwe stakeholders (bedrijven/bewoners en overheden). Vanuit dit steeds groter wordende netwerk, willen wij de ambities invullen en realiseren.

NV Economische Impuls Zeeland (EIZ)
Wij nemen deel aan de EIZ dat als doel heeft het vergroten van de dynamiek van de Zeeuwse (kennis)economie, met groei van werkgelegenheid, door uitvoering van concrete projecten en door acquisitie van bedrijven en investeringen van elders. Wij dragen hieraan als aandeelhouder jaarlijks circa € 55.000 bij.

Economic Board Zeeland
Het afgelopen jaar is er op diverse niveau 's gewerkt aan de versterking van de Zeeuwse Economie. In het advies van de Commissie Structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland, is geconcludeerd dat de Zeeuwse economie zonder ingrijpen op korte termijn met problemen te maken krijgt. Om het tij te keren is een investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling opgesteld.
Door het Rijk is hierin een bijdrage van € 25 miljoen aan de Zeeuwse Economie toegezegd. Dit is een eenmalige bijdrage. Wil Zeeland vooruit dan zal zij zelf in een structurele voeding moeten voorzien. Een van de pijlers van een structurele voeding wordt gezien een bijdrage van de Zeeuwse Gemeenten. In de begroting 2018 is mede op verzoek van de VZG met € 1,00 per inwoner rekening gehouden voor een op te richten fonds. Economic Board Zeeland gaat dit fonds beheren. Op Zeeuws niveau moeten nog afspraken gemaakt worden over een structurele bijdrage aan het fonds. Wij houden vooruitlopend hierop ook voor de jaren 2019 t/m 2021 rekening met een bijdrage van € 1,00 per inwoner. Hiermee willen wij aangeven positief tegenover deze ontwikkeling te staan. Als gevolg van vorenstaande nemen wij een structurele bijdrage van € 55.000 op bij de stelposten (Taakveld overige baten en lasten) in afwachting van verdere advisering hierover.

Zeeland Seaports
Wij participeren samen met de gemeenten Vlissingen en Borsele en de Provincie Zeeland in de Gemeenschappelijke regeling Zeeland Seaports. Ons aandeel betreft 16,7%. In 2017 is besloten tot een fusie per 1 januari 2018 tussen Zeeland Seaports (ZSP) en Havenbedrijf Gent (HbG).
Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf verbonden partijen.

Aandelenbezit PZEM N.V.
Wij participeren samen met de Zeeuwse, Noord Brabantse en Zuid Hollandse gemeenten en de Provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid Holland  in de PZEM N.V. Ons aandeel betreft 7,35%.
Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf verbonden partijen.

BGTS Kanaalzone
Wij participeren samen met Belgische Stad Gent en de gemeenten Evergem, Zelzate in de Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS) Kanaalzone.
Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf verbonden partijen.