Bedragen x € 1.000Rekening 2016Begroting 2017Begroting 2018Raming 2019Raming 2020Raming 2021
Lasten6.2424.6184.3004.3124.3064.305
Baten2.9734.3003.8172.8202.8212.322
Saldo3.2693184831.4921.4851.983

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Toevoegingen:

reserve nieuwe sluis

349

245

1.246

249

249

Onttrekkingen:

reserve uitvoeringsprogramma wonen

233

297

reserve stads- en dorpsvernieuwing

11

13

reserve herinrichting kop noordstraat

8

Investeringen

Incidentele baten en lasten

Lasten:

Nieuw Sluis

1.246

249

249

Baten:

Nieuw Sluis

-1.496

-499

-499