Wat mag het kosten ?

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1.2 Openbare orde en veiligheid

Lasten

1.184

748

699

698

642

642

Baten

45

43

44

44

44

44

Saldo

1.139

705

655

654

598

598