Wat mag het kosten ?

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Lasten

164

481

471

471

470

463

Baten

164

615

587

587

587

587

Saldo

0

-133

-117

-116

-118

-125