Bedragen x € 1.000Rekening 2016Begroting 2017Begroting 2018Raming 2019Raming 2020Raming 2021
Lasten1.9413.0163.0072.9262.9262.926
Baten1.2022.4992.4092.4092.4092.409
Saldo739517598517517517

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

reserve bouwgrond

188

Investeringen

Herstructurering (revitalisering) bedrijventerreinen

100

100

100

100

Incidentele baten en lasten

Lasten:

Ombouw VVV tot inspiratiepunt

80