Bedragen x € 1.000Rekening 2016Begroting 2017Begroting 2018Raming 2019Raming 2020Raming 2021
Lasten64.66164.74763.30862.63362.34762.544
Baten15.95316.65416.78016.67416.67416.674
Saldo48.70848.09346.52845.95945.67345.870

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Toevoegingen:

reserve onderwijsbeleid

132

reserve sociaal domein

3.271

Onttrekkingen:

reserve verlengde jeugdzorg

2

40

40

reserve sociaal domein

146

469

62

58

reserve kapitaallasten

3

3

3

3

3

3

reserve participatiewet/BUIG

1415

7

reserve vluchtelingen/asielzoekers

70

216

reserve sroi

68

288

reserve jeugd- en jongerenwerk

7

reserve jeugd

235

Investeringen

Incidentele baten en lasten

Lasten:

Extern projectleider businessmodel algemene voorziening Wmo

33

Bijdrage Juvent tbv innovatievoorstel jeugdwet

62

58

Verlengde jeugdzorg door Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland

40