Bedragen x € 1.000Rekening 2016Begroting 2017Begroting 2018Raming 2019Raming 2020Raming 2021
Lasten15.62715.23515.01415.04015.01115.089
Baten13.67214.23513.90813.90313.88613.887
Saldo1.9551.0001.1061.1371.1251.202

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Toevoegingen:

reserve begraven voor 1 jan.2017

1.662

reserve gezond in de stad

83

105

105

105

105

Onttrekkingen:

reserve kapitaallasten

12

26

26

26

26

26

reserve gezond in de stad

20

reserve vluchtelingen/asielzoekers

20

reserve klimaatbeleid

7

Investeringen

Tractie afvalinzameling

375

35

933

2 hoge containers met deksel en 2 hoge containers open

68

Uitvoering VGRP

2.200

2.200

2.200

2.200

Afvalwater transportsysteem

679

679

Incidentele baten en lasten

Lasten:

Actieprogramma Klimaat en Duurzaamheid

50

50

50