Nr.

Naam indicator

Eenheid

Bron

Jaar waarop cijfer betrekking heeft

Cijfer begroting 2018

Vergelijkend cijfer

Vergelijking

I.01.

Formatie

fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

2018

7,23

7,20 (2017)

Voorgaande jaren / andere gemeenten

I.02.

Bezetting

fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

2018

6,99

6.97 (2017)

Voorgaande jaren / andere gemeenten

I.03.

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

Eigen gegevens

2018

675

628 (2017)

Voorgaande jaren / andere gemeenten

I.04.

Externe inhuur

kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Eigen gegevens

2018

9,51

9,25 (2017)

Voorgaande jaren / andere gemeenten

I.05.

Overhead

% van totale lasten

Eigen gegevens

2018

9,17

8,98

Voorgaande jaren / andere gemeenten

Definities indicatoren

Onderstaand de definities van de indicatoren zoals deze vermeld staan op de website   www.waarstaatjegemeente.nl

1. Formatie

Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van de organisatie voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari.

2. Bezetting

Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan.

3. Apparaatskosten

Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.

4. Externe inhuur

Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt.

5. Overhead
Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.