Nr.

Naam indicator

Eenheid

Bron

Jaar waarop cijfer betrekking heeft

Cijfer begroting 2018

Vergelijkend cijfer

Vergelijking

I.06.

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren

Bureau Halt

2016

215,2

163,7

Zeeland

I.07.

Harde kern jongeren

Aantal per 10.000 inwoners

KLPD

2014

1,7

1,2

Zeeland

I.08.

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

2016

2,1

1,6

Zeeland

I.09.

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

2016

6,1

4,8

Zeeland

I.10.

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

2016

2,4

1,9

Zeeland

I.11.

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

2016

6,3

5,6

Zeeland

Definities indicatoren

Onderstaand de definities van de indicatoren zoals deze vermeld staan op de website   www.waarstaatjegemeente.nl

6.  Verwijzingen Halt
Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.

7.  Harde kern jongeren

De cijfers zijn afkomstig uit het archiefbestand van het Herkenningsdienstsysteem (HKS) van de politie dat wordt beheerd bij het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD).Het HKS is een landelijk dekkend systeem dat sinds 1986 door de politie gebruikt wordt om gegevens over verdachten en aangiften te registreren. Het HKS-archiefbestand wordt beheerd door het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en bevat zowel gegevens over de aard van bij de politie bekend geworden misdrijven als persoonsgegevens van de verdachten daarvan. Tegen een verdachte kunnen in een jaar één of meer processen-verbaal zijn opgemaakt. Een proces-verbaal kan weer over meerdere delicten gaan. Opgenomen worden personen die minimaal 12 jaar zijn en tegen wie als verdachte proces-verbaal is opgemaakt. Het HKS heeft ook zijn beperkingen. Het levert geen complete beschrijving van de criminaliteit in Nederland. Daders die niet gepakt zijn, gepleegde delicten waarvan geen proces-verbaal is opgemaakt of die onbekend blijven bij de politie worden niet geregistreerd in het HKS. Verder ontbreken de zogenaamde HALT-afdoeningen. Een door de Officier van Justitie aangewezen opsporingsambtenaar stelt aan een jeugdige verdachte (12-17 jaar) voor om deel te nemen aan een HALT-project. Het gaat daarbij om relatief lichte misdrijven, gepleegd door personen die hiermee voor het eerst met de politie in aanraking kwamen.

8.   Winkeldiefstallen
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

9.    Geweldsmisdrijven
Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

10.   Diefstallen uit woning
Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

11.   Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.