Nr.

Naam indicator

Eenheid

Bron

Jaar waarop cijfer betrekking heeft

Cijfer begroting 2018

Vergelijkend cijfer

Vergelijking

I.17.

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

Ingrado

2014

4

2

Zeeland

I.18.

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

Ingrado

2016

21.51

28.46

Zeeland

I.19.

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

DUO

2014

1,9

1,8

Zeeland

Definities indicatoren

Onderstaand de definities van de indicatoren zoals deze vermeld staan op de website   www.waarstaatjegemeente.nl

17. Absoluut verzuim
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar.

18. Relatief verzuim
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar.

19. Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.