• Notitie peuterspeelzaalwerkbeleid en beleid voorschoolse educatie 2010 tot en met 2013
  • Herijking Brede Schoolbeleid ‘Een structurele aanpak 2013-2015’
  • Voorzieningenplan 0 – 12 Terneuzen
  • Lokale Educatieve Agenda 2016 – 2020 gemeente Terneuzen

De genoemde beleidsnota's zijn te vinden op: www.terneuzen.nl en/of www.zoek.overheid.nl.