Nr.

Naam indicator

Eenheid

Bron

Jaar waarop cijfer betrekking heeft

Cijfer begroting 2018

Vergelijkend cijfer

Vergelijking

I.21.

Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar

LISA

2016

864,40

738,20

Zeeland

I.22.

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

2015

1,30

1,30

Zeeland

I.23.

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

2015

5,91

5,02

Zeeland

I.24.

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

CBS

2016

63,80

66,10

Zeeland

I.25.

Achterstandsleerlingen   - Vervalt m.i.v. 2018

% 4 t/m 12 jarigen

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

2012

16,56

12,01

Zeeland

I.26.

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

2015

2,10

1,56

Zeeland

I.27.

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners

CBS

2016

312,00

307,00

Zeeland

I.28.

Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar

CBS

2016

542,00

280,00

Zeeland

I.29.

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

2016

12,00

10,80

Zeeland

I.30.

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

2016

1,50

1,20

Zeeland

I.31.

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

CBS

2016

0,60

0,50

Zeeland

I.32.

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 1.000 inwoners

GMSD

2016

74

64

Grootteklasse

Definities indicatoren

Onderstaand de definities van de indicatoren zoals deze vermeld staan op de website   www.waarstaatjegemeente.nl

21. Banen

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

22. Jongeren met een delict voor de rechter

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

23. Kinderen in uitkeringsgezin

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

24. Netto arbeidsparticipatie

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

25. Achterstandsleerlingen

Deze indicator vervalt per 1-1-2018. VNG/KING heeft hiervoor de volgende verklaring gegeven:
De indicator ‘percentage achterstandsleerlingen’ die vanuit het Verwey-Jonker Instituut wordt geleverd, wordt in de volgende set Kinderen in Tel niet meer opgenomen. De reden hiervoor is dat op dit moment het aantal achterstandsleerlingen zeer sterk terugloopt, doordat ouders steeds vaker hoger zijn opgeleid.

Om die reden heeft deze indicator minder zeggingskracht gekregen. Deze indicator hoeft niet meer opgenomen te worden in de kadernota 2018.

26. Werkloze jongeren

Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

27. Personen met een bijstandsuitkering

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.

28. Lopende re-integratievoorzieningen

Het aantal re-integratie voorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

29. Jongeren met jeugdhulp

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

30. Jongeren met jeugdbescherming

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

31. Jongeren met jeugdreclassering

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22).

32. Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten.