Nr.

Naam indicator

Eenheid

Bron

Jaar waarop cijfer betrekking heeft

Cijfer begroting 2018

Vergelijkend cijfer

Vergelijking

I.33.

Omvang huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

CBS

2015

226

237

Zeeland

I.34.

Hernieuwbare elektriciteit

%

RWS

2015

12,60

33,20

Zeeland

Definities indicatoren

Onderstaand de definities van de indicatoren zoals deze vermeld staan op de website   www.waarstaatjegemeente.nl

33. Omvang huishoudelijk restafval
De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg)

34. Hernieuwbare elektriciteit
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.