Beleid

Coalitieakkoord
Het uitgangspunt voor het heffingenbeleid staat vermeld in het coalitieakkoord “Samen Verder”. Hierin is bepaald dat de tarieven jaarlijks met 3% worden verhoogd. In deze begroting houden wij hieraan vast. Bij de tariefsbepaling van de onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en forensenbelasting houden wij naast de verhoging van 3%, rekening met de effecten van de gemeentelijke waardeontwikkeling van de onroerende zaken.

Belastingverordeningen
De belastingverordeningen zorgen ervoor dat wij belastingen en retributies van burgers, bedrijven en instellingen kunnen heffen. Samen met de begroting 2018 worden de geactualiseerde belastingverordeningen 2018 aan de raad ter vaststelling voorgelegd.

De lokale heffingen vormen naast de algemene uitkering uit het gemeentefonds een belangrijke inkomstenbron van de gemeente. Alle inkomsten samen zorgen ervoor dat de gemeente met een sluitende begroting haar overheidstaken kan uitvoeren. Met de ontvangen gelden kan de gemeente ook plaatselijke voorzieningen treffen voor burgers, bedrijven en instellingen. Door het heffingenbeleid maken wij een politiek-bestuurlijke afweging tussen het gewenste voorzieningenniveau en de prijs die de burgers, bedrijven en instellingen daarvoor betalen in de vorm van lokale belastingdruk.