Lijkbezorgingsrechten

Lijkbezorgingsrechten brengen wij in rekening ter dekking van de kosten van de gemeentelijke begraafplaatsen. De tarieven kunnen wij in 2018 verlagen door het areaal aan begraafplaatsen te verkleinen en door delen van begraafplaatsen af te stoten. Hierdoor verschuiven € 104.400 aan kosten van de exploitatie begraafplaatsen naar openbaar groen.

Lijkbezorgingsrechten mogen maximaal 100% kostendekkend zijn. Rekening houdend met de mutaties in de kosten en opbrengsten bedraagt het kostendekkendheidspercentage in 2018 100%.

Berekening kostendekkendheid
x € 1.000

2018

Kosten taakveld(en), inclusief (omslag)rente

471

Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen

4

Netto kosten taakveld(en)

467

Toe te rekenen kosten:

Overhead incl. (omslag)rente

117

BTW

-   

Totale kosten

584

Opbrengst heffingen

584

Dekkingspercentage

100,00%