Geraamde inkomsten van de lokale heffingen

In de onderstaande tabel zijn opbrengsten weergegeven van de lokale heffingen. Dit voor de jaren 2016 (gerealiseerd), prognose 2017 en 2018.

bedragen x € 1.000

 werkelijke opbrengst 2016

 geraamde opbrengst 2017

geraamde opbrengst 2018

Via Sabewa

Onroerende-zaakbelastingen

15.445

15.955

16.426

Afvalstoffenheffing

7.456

7.776

7.340

Rioolheffing

4.528

4.720

4.856

Forensenbelasting

275

292

301

Toeristenbelasting

166

181

187

Hondenbelasting

376

386

397

BIZ

68

61

61

Subtotaal Sabewa

28.315

29.371

29.568

Kwijtscheldingen

-345

-333

-333

Subtotaal Sabewa incl. kwijtschelding

27.970

29.038

29.235

Precariobelasting

1.593

1.603

1.603

Parkeerbelasting/-heffing

1.069

1.122

1.103

Markt- en standplaatsgelden

43

60

55

Lijkbezorgingsrechten

777

611

584

Bedrijfsafval

535

519

519

Reinigingsrechten

0

5

5

Leges, waaronder Nieuwe Sluis

2.832

4.280

3.694

Totaal opbrengst lokale heffingen

34.819

37.238

36.798

Ten opzichte van de perspectievennota 2018-2021 zijn standplaatsgelden samengevoegd met de marktgelden.