Onroerende-zaakbelasting (OZB)

De onroerende-zaakbelastingen (OZB) vormen de belangrijkste lokale heffing van de gemeente. Het karakter van deze heffing is dat het een algemene belasting is. De opbrengsten vormen een algemeen dekkingsmiddel voor uitgaven.

Wij heffen OZB van eigenaren van woningen, eigenaren van niet woningen en gebruikers van niet woningen. De onroerende-zaakbelastingen verhogen wij met 3%. Het tarief van de onroerende-zaakbelastingen is een percentage van de vastgestelde WOZ-waarde van de aangeslagen objecten. Voor de WOZ-waarde 2018 geldt als waardepeildatum 1 januari 2017.

Wij houden zodanig rekening met de effecten van de gemeentelijke waardeontwikkeling van de objecten ten opzichte van het voorgaande jaar bij de tariefsbepaling, dat het effect op de totale opbrengst van alle aangeslagen objecten nihil is. De wijziging van de belastingopbrengst ten opzichte van vorig jaar is dus afhankelijk van de algemene tariefsaanpassing van 3% en wijzigingen in de waarden als gevolg van marktontwikkelingen en volumemutaties (nieuwbouw, verbouwingen en sloop van objecten). Hiermee rekening houdend bedragen de tarieven als volgt:

2017

2018

Woningen eigenaar

0,1543%

0,1573%

Niet woningen eigenaar

0,2802%

0,2950%

Niet woningen gebruiker

0,2250%

0,2368%